Samlet oversigt over Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelser

 

 

 

 

 

Nr. 185 - december 2016 Dispensation til brug af roundup/glyphosat mod invasive arter i beskyttet natur
Nr. 184 - december 2016 Genopdyrkningsret efter lov om drift af landbrugsjorder - naturbeskyttel-seslovens § 3
Nr. 183 - december 2016 Ll. Torup Gaslager
Nr. 182 - oktober 2016 Lovliggørende dispensation til fjernelse af diger som følge af myndighedspassivitet
Nr. 181 - oktober 2016 Anvendelsesområdet for planlovens § 12, stk. 3
Nr. 180 - oktober 2016 Jordforurening - proportionalitetsprincip
Nr. 179 - juli 2016 Nedlæggelse af beskyttede diger i forbindelse med råstofindvinding
Nr. 178 - maj 2016 VVM af eksisterende anlæg - Tangeværket og dets fortsatte drift ikke omfattet af VVM-bestemmelserne
Nr. 177 - maj 2016 Landsretskendelse om udpegning af syns- og skønsmand i retssag vedrørende naturbeskyttelseslovens § 3
Nr. 176 - april 2016 Planlægningsmæssig begrundelse for at vedtage en lokalplan
Nr. 175 - april 2016 Lokalplanbestemmelse om friareal udgjorde en del af planens principper
Nr. 174 - april 2016 Ikke-påbud efter vindmøllebekendtgørelsen
Nr. 173 - december 2015 Afgørelse om regulering af ikke-målsat vandløb
Nr. 172 - december 2015 Aarhus Lufthavn a/s - revideret rammegodkendelse
Nr. 171 - december 2015 Landdistriktsbestemmelsen i Planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt.
Nr. 170 - december 2015 Midlertidig husning af flygtninge - planloven § 5u
Nr. 169 - september 2015 Regulativ baseret på arealkoteprincippet
Nr. 168 - september 2015 Grundejerforeninger i og uden for lokalplanlagte områder
Nr. 167 - september 2015 Påbud om fysisk lovliggørelse af ulovligt anlagte søer
Nr. 166 - juni 2015 Dispensation til tilførsel af uforurenet jord til Ågesholm Grusgrav
Nr. 165 - juni 2015 Forfaldne huse og hændelig undergang - genopførelse
Nr. 164 - juni 2015 Definitionen på dræn og grøfter omfattet af vandløbsloven
Nr. 163 - juni 2015 Bygningers omfang i m² - i landzone og i lokalplanlagte områder
Nr. 162 - juni 2015 Lokalplan for boligområde indenfor kystnærhedszonen
Nr. 161 - juni 2015 Dispensation fra en lokalplans principper (formåls- og anvendelsesbestemmelser)
Nr. 160 - juni 2015 Flere lokalplaner på samme ejendom
Nr. 159 - juni 2015 Afgørelse om Ringkøbing-Skjern Kommunes afvisning af udbetaling af erstatning som følge af anvendt sagsbehandlingstid i en Nature 2000-anmeldesag
Nr. 158 - juni 2015 Luftforureningen på fjerntogsperronen på Nørreport Station
Nr. 157 - april 2015 Risikoafgørelse for et slagteri med ammoniakkøleanlæg
Nr. 156 - april 2015 Lavfrekvent støj og vibrationer - undersøgelsespåbud
Nr. 155 - april 2015 Tvivl om, hvilken vandmængde der på baggrund af vilkår om kontrol lovligt kunne indvindes årligt
Nr. 154 - april 2015 Endelave Havbrug
Nr. 153 - december 2014 Offentlighedens adgang på udyrkede arealer
Nr. 152 - december 2014 Udvidelse af skydetider på flugtskydebane
Nr. 151 - december 2014 Proportionalitet og egnethed. Oprensningspåbud ved jordforurening efter oliespild
Nr. 150 - december 2014 Opstilling af husstandsvindmøller i områder med særlige landskabsudpegninger
Nr. 149 - december 2014 Husdyrbrugloven - to afgørelser om påvirkning af landskabelige værdier
Nr. 148 - december 2014 Klageberettigelse for lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening
Nr. 147 - december 2014 Definitionen på vandløb/grøfter omfattet af vandløbsloven
Nr. 146 - december 2014 Myndighedspassivitet
Nr. 145 - september 2014 Fortidsmindebeskyttelseslinjen i bebyggede byområder
Nr. 144 - september 2014 Fræsning på overdrev
Nr. 143 - september 2014 Den fri dræningsret
Nr. 142 - juni 2014 Beregning af boligareal efter jordforureningslovens § 48, stk. 3
Nr. 141 - juni 2014 Proportionalitet ved mindre jordforurening efter oliespild. Ændret redaktion af afgørelse
Nr. 140 - juni 2014 Miljøgodkendelse af Sydhavnen Genbrugsstation
Nr. 139 - juni 2014 Landdistriktsbestemmelsen i planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt.
Nr. 138 - juni 2014 Forfaldne huse
Nr. 137 - juni 2014 Store stuehuse i landzone
Nr. 136 - juni 2014 Beplantning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen
Nr. 135 - juni 2014 Beplantning inden for sø- og åbeskyttelseslinjen
Nr. 134 - juni 2014 Udvidelse af bebyggelse på § 3-beskyttet område
Nr. 133 - juni 2014 Fredning af Assistens Kirkegård
Nr. 132 - marts 2014 Overdrevsareal indenfor en have - undtaget fra naturbeskyttelseslovens § 3
Nr. 131 - marts 2014 Naturstyrelsens afgørelse om erstatning for påbud efter skovlovens Natura 2000-regler
Nr. 130 - marts 2014 Støj fra metrobyggeri ved Nørrebroparken
Nr. 129 - marts 2014 Københavns Borgerrepræsentations principbeslutning om udvidet arbejdstid på Cityringen
Nr. 128 - marts 2014 Afgørelse om VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til udvidelse af underjordisk naturgaslager med udledning af saltbrine til Limfjorden
Nr. 127 - marts 2014 Afgørelse om støjgener fra idrætsanlæg
Nr. 126 - marts 2014 Afgørelse om støjgener fra ikke-listevirksomhed på lejet areal
Nr. 125 - marts 2014 Udvidelse af en større maskinfabrik samt revision af gældende vilkår for virksomheden
Nr. 124 - marts 2014 Vedtagelse af tillægsregulativ for Røjenkær Bæk
Nr. 123 - marts 2014 Rette påbudsadressat ved jordforurening i forbindelse med olieleverancer
Nr. 122 - december 2013 Biogasanlæg og VVM-reglerne
Nr. 121 - december 2013 Støj fra metrobyggeri ved Marmorkirken
Nr. 120 - november 2013 Oppumpning og bortledning af grundvand fra indskudsdræn ikke omfattet af vandforsyningslovens § 26
Nr. 119 - november 2013 Miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende virksomhed
Nr. 118 - november 2013 Tilvejebringelse af oplysninger om påvirkningen af et Natura 2000-område
Nr. 117 - november 2013 Ikke VVM-pligt og meddelelse af miljøgodkendelse til Langsand Laks
Nr. 116 - juni 2013 Bebyggelse i område der alene var omfattet af kommuneplanramme
Nr. 115 - juni 2013 Lokalplanpligt for etablering af ferieaktiviteter
Nr. 114 - juni 2013 Opstilling af husstandsvindmølle på landbrugsejendom
Nr. 113 - juni 2013 Opførelse af ridehal i landzone
Nr. 112 - juni 2013 Nyregistrering af biologiske overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
Nr. 111 - juni 2013 Opstilling af antennemaster i byzone
Nr. 110 - juni 2013 Tidligere ejer kunne ikke gives påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41
Nr. 109 - juni 2013 Overskridelser af krav til drikkevandskvalitet for nitrat
Nr. 108 - juni 2013 Fredningsbestemmelser tinglyst som vilkår for en udstykningsplan
Nr. 107 - januar 2013 Sager om landzonetilladelse efter planlovens § 5u til boliger i yderområderne
Nr. 106 - januar 2013 Miljøvurdering af vindmølleplan utilstrækkelig
Nr. 105 - januar 2013 Havevanding m.v. fra supplerende brønd/ boring
Nr. 104 - januar 2013 Etablering af to store husdyrbrug i det åbne land
Nr. 103 - januar 2013 Afgørelse om BAT og minkproduktion afled af husdyrbrugsloven
Nr. 102 - januar 2013 Forurening fra villaolietank på en kystskrænt
Nr. 101 - januar 2013 Miljøgodkendelse af forurenet overskudsjord i støjvolde, diger mv.
Nr. 100 - januar 2013 Miljøvurdering - afgørelser om pligt til at foretage miljøvurdering
Nr. 99 - oktober 2012 Etablering af søer i landzone
Nr. 98 - oktober 2012 Udvidelse og etablering af søer i beskyttede naturområder
Nr. 97 - oktober 2012 Nedlæggelse af sø med bilag IV-arter
Nr. 96 - oktober 2012 Udsætning af ænder i sø
Nr. 95 - oktober 2012 Offentlighedens adgang ad sti i sommerhusområde
Nr. 94 - oktober 2012 Genopførelse af en bolig efter brand- krav om ændret placering
Nr. 93 - oktober 2012 Overdækninger til bærproduktion på landbugsejendom
Nr. 92 - oktober 2012 Enkeltstående butik til lokalområdets forsyning
Nr. 91 - oktober 2012 Anvendelse af nyt ammoniakbeskyttelsesniveau på ansøgningmodtaget før d. 15. marts 2011
Nr. 90 - oktober 2012 Mellemlager for slam i gammel gyllebeholder uden omfangsdræn
Nr. 89 - oktober 2012 Manglende spildevandstilladelse kan ikke begrunde afslag på miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven
Nr. 88 - juli 2012 Tilsyn med fredninger
Nr. 87 - juli 2012 Opstilling af husstandsvindmøller i landzone
Nr. 86 - juli 2012 Retablering af § 3 beskyttede arealer på landbrugsjord
Nr. 85 - juli 2012 Nedfældning af husdyrgødning i § 3-beskyttet eng
Nr. 84 - juli 2012 Manglende spildevandstilladelse
Nr. 83 - juli 2012 Projekttilpasning tillagt processuel skadevirkning
Nr. 82 - maj 2012 Forurening fra villaolietank
Nr. 81 - maj 2012 Dagplejere omfattet af kontrolhyppighedsreglerne for drikkevand for institutioner
Nr. 80 - maj 2012 Overskridelse af krav til drikkevandskvalitet for coliforme bakterier og kim
Nr. 79 - maj 2012 I afgørelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning kan kun indgå de kriterier, der følger af anmeldeordningen
Nr. 78 - maj 2012 Ekspropriation til kildeplads – nødvendighedskravet ikke opfyldt
Nr. 77 - maj 2012 Opstilling af solfanger- og solcelleanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen
Nr. 76 - maj 2012 Etablering af terrasser inden for strandbeskyttelseslinjen
Nr. 75 - maj 2012 Frastykning af bygninger fra en landbrugsejendom, der sammenlægges med en eksisterende landbrugsejendom
Nr. 74 - marts 2012 Opstilling af antennemaster i det åbne land
Nr. 73 - marts 2012 Manglende retlig interesse i to sager efter Planlovens regler om detailhandel
Nr. 72 - marts 2012 Klageberettigelse efter planloven – afstand til klagers beboelse
Nr. 71 - marts 2012 Lokalplanbestemmelse om bevaring af eksisterende bebyggelse
Nr. 70 - marts 2012 Lokalplanbestemmelse om ophævelse af servitut – ekspropriationslignende indgreb
Nr. 69 - marts 2012 Ny praksis - klagetidspunkt i sager om planer efter planloven, hvor der er udarbejdet en miljøvurdering og/eller en VVM-redegørelse
Nr. 68 - marts 2012 Husdyrbruglovens § 13 – hvornår anlæg på forskellige ejendomme skal vurderes samlet
Nr. 67 - marts 2012 Husdyrbrugloven – principiel afgørelse om udvaskning af kvælstof til internationale naturbeskyttelsesområder
Nr. 66 - marts 2012 Afgørelse om BAT og minkproduktion
Nr. 65 - marts 2012 Et cirkus med tilhørende dyrehold omfattes ikke af husdyrbrugloven
Nr. 64 - marts 2012 Tilledning af spildevand fra bilvaskehaller til offentlige spildevandsanlæg
Nr. 63 - december 2011 Dispensation eller ophævelse af åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen
Nr. 62 - december 2011 Udlæg af et lokalcenter krævede forudgående offentlighed
Nr. 61 - december 2011 Afslag efter Naturbeskyttelseslovens § 15 til lovliggørelse af 4 ældre sommerhuse
Nr. 60 - december 2011 Ophævelse af tilladelse til frit brændselsvalg på Avedøreværket på grund af manglende konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen
Nr. 59 - december 2011 Fredningsdispensation vedrørende den tidligere militære øvelseslejr Melbylejren
Nr. 58 - december 2011 Lokalplanpligt for etablering af asylcenter på en kursusejendom i et mindre lokalsamfund
Nr. 57 - december 2011 Registrering af biologisk overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3
Nr. 56 - december 2011 Overskridelser af krav til drikkevandskvalitet for coliforme bakterier
Nr. 55 - december 2011 Planlægning for butikker med særlig pladskrævende varegrupper
Nr. 54 - december 2011 Husdyrbrugloven vedr. tredjemandsarealer, der afvander til Natura 2000-områder
Nr. 53 - december 2011 Sager om ændrede aktiviteter - genopdyrkning af græsarealer - i Natura 2000
Nr. 52 - november 2011 Opførelse af et sognehus ved Hellebæk Kirke
Nr. 51 - november 2011 Landzonetilladelse til udvidelse af døgninstution i Odense Kommune
Nr. 50 - november 2011 Jordpåfyldning på engareal i Randers Kommune. Spørgsmål om passivitet
Nr. 49 - november 2011 Dispensation fra nbl. § 3 til opførelse af garage i klithede
Nr. 48 - november 2011 Et rammeområde i en kommuneplan kunne ikke anvendes til butikker med særlig pladskrævende varegrupper
Nr. 47 - november 2011 Udvidelse af sommerhuse i landzone
Nr. 46 - november 2011 Offentlighedens adgang på udyrkede arealer
Nr. 45 - november 2011 Opførelse af et sognehus ved Tommerup Kirke
Nr. 44 - september 2011 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, til omlægning af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet
Nr. 43 - september 2011 Risikoaccept af A/S Dansk Shells Raffinaderi og Havneterminal i Fredericia
Nr. 42 - september 2011 Frastykning af bygninger fra landbrugsejendom, der sammenlægges med en eksisterende landbrugsejendom – ikke krav om landzonetilladelse
Nr. 41 - september 2011 Opstilling af en reklamepylon i Ringsted Kommune
Nr. 40 - september 2011 Lokalplanbestemmelse om reducerede (blåsort) teglsten var uklar
Nr. 39 - september 2011 Lokalplanbestemmelse om reflekterende tagmaterialer - ikke anvendes over for malede stålplader
Nr. 38 - september 2011 Lovliggørelse af eksisterende sommerhuse
Nr. 37 - september 2011 Behandlingsvirksomhed der blev drevet på privat basis faldt ind under anvendelsesbestemmelse om ”offentligt formål”
Nr. 36 - september 2011 Afslag til opførelse af et enfamiliehus i lokalplanlagt område inden for strandbeskyttelseslinjen
Nr. 35 - september 2011 Offentlig adgang langs kysten
Nr. 34 - september 2011 Afslag på landzonetilladelse til enfamiliehus med udhuslænge
Nr. 33 - september 2011 Nedlæggelse af sti i Fredensborg Kommune
Nr. 32 - september 2011 Tilladelse til genopførelse af nedrevet enfamiliehus i landzone
Nr. 31 - september 2011 Dispensation fra strandbeskyttelseslinien i naturbeskyttelsesloven § 15, til genopførelse af et hus ændret til et afslag
Nr. 30 - september 2011 Tilstandsændring af et fortidsminde – museumslovens § 29 e, stk. 1. a
Nr. 29 - september 2011 Nedlæggelse af sti i Næstved Kommune
Nr. 28 - september 2011 Tilstandsændringer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen – NBL § 18
Nr. 27 - september 2011 Opførelse af to institutioner i Aalborg Kommune
Nr. 26 - september 2011 Indretning af kontor- og personalefaciliteter i strid med planens principper
Nr. 25 - september 2011 Vedligeholdelse af vandløb i skov
Nr. 24 - september 2011 Etablering af lager for biomasse i Aabenraa Kommune
Nr. 23 - september 2011 Afslag på bibeholdelse af campingvogn i landzone
Nr. 22 - september 2011 Sager om opførelse af garager, udhuse mv. på beboelsesejendomme i landzone
Nr. 21 - september 2011 Etablering af søer i beskyttet naturområde
Nr. 20 - september 2011 Opførelse af 2 dobbelthuse indenfor landsbyafgrænsning
Nr. 19 - september 2011 Etablering af udendørs koncertplads
Nr. 18 - september 2011 Lokalplan for landsbycenter indenfor kystnærhedszonen
Nr. 17 - juli 2011 Ændret anvendelse af sommerhuse: Statusændring fra fritidshus til helårsbolig
Nr. 16 - juli 2011 Dispensation til udvidelse af dyrehold i Frederikshavn Kommune
Nr. 15 - juli 2011 Risikovirksomhed – Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S - aktindsigt i sikkerhedsdokument
Nr. 14 - juli 2011 Opførelse af en 40 m² stor garagebygning/udhus i landzone
Nr. 13 - juli 2011 En lovliggørende landzonetilladelse til en entreprenørvirksomhed blev ændret til et afslag
Nr. 12 - juli 2011 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af søvarmeanlæg
Nr. 11 - juli 2011 Husdyrbrugloven – principiel afgørelse om anvendelse af BAT
Nr. 10 - juli 2011 Regulering af virksomheder, der ikke længere er godkendelsespligtige
Nr. 9 - juli 2011 Kommunes påbud om undersøgelse af vandet i en brønd
Nr. 8 - juli 2011 Tilladelse til og vilkår for indvinding af grundvand til almen vandforsyning
Nr. 7 - juli 2011 Offentlighedens adgang i Gentofte Kommune
Nr. 6 - juli 2011 Udflytning af bebyggelse i det åbne land
Nr. 5 - juli 2011 Anmeldelse om nedlæggelse af vej efter naturbeskyttelseslovens § 26 a – afgørelsesbegrebet
Nr. 4 - juli 2011 Etablering af tilplantning med energipil omkring en gravhøj i Varde Kommune
Nr. 3 - juli 2011 Lovliggørende dispensation til terrænregulering i et fredet område
Nr. 2 - juli 2011 Etablering af lysløjpe i fredskov i Holstebro Kommune
Nr. 1 - juli 2011 Vandhul og mose i et spulefelt i Aalborg Kommune

VVM af eksisterende anlæg - Tangeværket og dets fortsatte drift ikke omfattet af VVM-bestemmelserne