Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

NoMO Stikordsregister

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Æ Å

A

Afgørelsens omfang 152
Afgørelsesbegreb 5
Afslag på dispensation 12
Afstandskrav 106
Afvanding 54
Aktindsigt 15
Almen vandforsyning 8
Alternative placeringer 74
Adgangsmulighed 29 , 33
Ammoniakbeskyttelsesniveau 91
Ammoniakkøleanlæg 157
Anlæg 21 , 28
Anmeldelse 5
Anmeldeordning 53 , 79 , 159
Antennemaster 74 , 111
Arealkoteprincippet 169
Arealreservation 106


B

Badebro 7
Bagatelgrænse 141
BAT 11 , 66 , 103 , 154
Bebyggelse 93
Bebyggelse, udvidelse 134
Bebyggelsesprocent 163
Bebygget areal 163
Beplantning 135
Berettiget forventning 24 , 50
Beskyttelseslinjer 63
Beskyttelsesområde 8 , 57
Beskyttet natur 167
Bevaringsbestemmelse 71
Bilag IV-arter 97
Biogasanlæg 122
Biologisk overdrev 112144
Bolig 20 , 22 , 34 , 116165
Bortfald af miljøgodkendelse 10
Brand 94
Brønd/boring 105
Butiksformål 48 , 55 , 62
Bygge- og anlægsarbejde 130
Byggepladser 121
Byggeri i skov 2
Bygningsreglement 163
Bymidten 92


C

Cirkus 65
Coliforme bakterier 80

 
D

Dagpleje 81
Deponering af jord 28
Den fri dræningsret 143
Det åbne land 95
Detailhandel 48 , 55 , 62
Dige 101  , 179
Dispensation

26 , 3663 , 71161175185

Dispensation fra anvendelsesbestemmelserne 2637161 , 170
Drikkevand 109
Drikkevandskvalitet 9 , 56 , 80 , 81
Dræn, definition af 164

E

Egnethed 151
Eksisternede anlæg 178
Eksisterende lovlig anvendelse 146
Ekspropriation 8 , 70 , 78
Emissionsgrænseværdi 11
Eng 21 , 85
Enkeltanlæg/husholdning 9 , 68
Enkeltindvindere 109
Enkeltstående butik 92
Entreprenørvirksomhed 13
Erhverv 13
Erhvervsmæssig nødvendighed 104 , 149
Erhvervsmæssig nødvendigt byggeri 93
Erhvervsmæssig virksomhed 111
Erhvervsvirksomhed 171
Erstatning 159
Erstatningsbiotop 86
Etageareal 163
Etagebegrebet 161

F

Farligt affald 101
Flere forurenere 123
Forbud 182
Forsvarlig hegning 153
Fortidsmindebeskyttelseslinjen 145
Fortolkning af anvendelsesbestemmelser 111
Forudgående offentlighed 62
Forurening fra mobile kilder 158
Forældelse 4 , 86
Fredning af kirkegårde 133                                     
Fredningsdeklaration 108
Fredningsdispensation 27 , 59
Fredskov 27
Fritidshuse 17
Fræsning 144
Fysisk lovliggørelse 23

G

Garage 14 , 22 , 137
Genopdyrkningsret 184
Genopførelse 31 , 32 , 34 , 94 , 138165
Glansbladet hæg 185
God tro 3 , 61146
Grundejerforening 168
Grundvandsmonitering 82
Grænseværdier 166
Grøft 147
Grøft, definition af 164

  H

Habilitet 122
Habitat 166
Habitatvurdering 54 , 60 , 128 , 154 , 183  
Havbrug 154
Haveareal 135
Havearealer, Eksisterende 132
Havevanding 105
Hede 49 , 86
Helårsbolig 32 , 107 , 116
Hjemmel 182
Huludfyldning 36
Hensyn til retshåndhævelse 146
Husdyrbrug 65 , 68
Husbåd 30
Husstandsmøller 87 , 114 , 150
Hændelig undergang 165

  I

Idrætsanlæg 127
Ikke-almen vandforsyning 80 , 109
Ikke-godkendelsespligt efter 1991 10
Ikke-påbud 174
Indrettelseshensyn 61146
Indrettelsessynspunkt 23
Institution 27 , 51 , 81

J

Juletræsbeplantning 28 , 136
Jordopfyldning 50
Jordvarmeanlæg 12


K

Kirkeomgivelsesfredning 45 , 52
Klageadgang, tilsynsafgørelser 88
Klageberettigelse 72 , 73 , 148
Klagetidspunkt 69
Kolonne-3-virksomhed 43
Kommuneplanrammer 48 , 55 , 116 , 182
Kommuneplantillæg 62
Kompetencenorm 161
Konkret vurdering 87
Konsekvenszone 43
Kontrolhyppighed 81
Kontrolvilkår 155166
Kortmateriale 43
Kraftværker 60
Kulturhistoriske værdier 100149
Kystnærhedszonen 18 , 104 , 162

 
L

Lager for biomasse 24
Landsby 107
Landsbyafgræsning 20 , 51
Landskabelig vurdering 104149171
Landskabelige hensyn 87
Landskabsudpegning 150
Landzone 17 , 22 , 47 , 115 , 116
Landzonetilladelse 13 , 51 , 116 , 138165
Lavfrekvent støj og vibrationer 156
Lempelse 119
Lettere forurenet jord 101
Lokalplan 36168176
Lokalplanpligt 19 , 58 , 115160
Lokalplanret 160176
Lokalplantillæg 160
Lokalplan, klarhed 40160
Lokalplan, overensstemmelse 140
Lokalplan, principper 26 , 161175
Lovliggørelse 3 , 86176
Luftforurening 10 , 60 , 158
Læhegn 28 , 136


M

Markvanding 155
Metro 121 , 130
Miljøgodkendelse 60 , 117
Miljøkvalitetskrav 183
Miljøoplysninger 15
Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke 151 , 180
Miljøvurdering 69 , 100 , 106
Minkfarm/Minkavl 16 , 66 , 68 , 103
Mose 21 , 86 , 98
Myndighedspassivitet 146

N

Nabobeboelse 106
Nabohensyn 74146
Natura 2000 53 , 54 , 67 , 91 , 117 , 118 , 131 , 154159183
Nedfældning, eng 85
Nedlæggelse af dige 179
Nedlæggelse af veje og stier 5 , 29 , 33
Nedrivning 182
Nitrat 109
Nitratudvaskning 67

  O

Offentlighedens adgang 35 , 95
Offentligt formål 37 , 111
Olieleverance 123
Omfangsdræn 90
Omlægning af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet 44
Opholdssteder 170
Ophævelse 63183
Oppumpning af grundvand 120
Overdrev 57

  P

Passivitet 4 , 38 , 50 , 61146 ,   182
Plan 129176
Planlægning 48 , 55 , 62176
Planlægningsmæssig begrundelse 176
Plansilo 28
Planvedtagelse 176
Principbeslutning 129
Processuel skadevirkning 83
Projektbegrebet 178
Projektilpasning 83
Proportionalitet 11 , 141151180
Påbud 9 , 39 , 40 , 81 , 110144146167
Påbudsadressat 158

R

Rammebeslutning 129
Rammegodkendelse 172
Rammelokalplan 160
Registrering 97 , 112 , 132144
Registrering af beskyttelsesområde 57
Regulering 124173
Reklamepylon 41
Restforurening 141
Retablering 86
Retlig interesse 72 , 73
Rette påbudsadressat 123
Ridehaller 113
Risiko 157
Risikoaccept 43
Risikovirksomheder 15
Risikozone 43
Ruin 34 , 138 , 165
Rynket rose 185
Rørlægning og tildækning af grøfter 143
Råstofindvinding 179

S

Samlet bebyggelse 107
Sammenhængende landvegetation 35
Samtidighed 84 , 89
Screeningspligt 178
Seges P/S 177
Servitut (deklaration) 168
Sikkerhedsdokument 15
Sikkerhedsniveau 157
Skydebaner 152
Skærpelse/ tilladelse 28
Småbygninger 14
Sognehus 45 , 52
Solcelleanlæg 77
Solfangeranlæg 77
Sommerhuse 17 , 38 , 46 , 47 , 49 , 61 , 95
Spildevand 64 , 84 , 89
Spulefelt 1
Standardvilkår 90
Statusændring – ændret anvendelse 17 , 138
Strandbeskyttelseslinje, Reduceret 24
Strandgangsret 7
Stuehuse 137
Støj 119 , 121 , 125 , 126 , 127 , 129 , 130 , 140172
Støj fra vindmøller 174
Støjberegning 121
Støjgrænser 121
Støjmåling, Orienterende 126
Støjvold 101
Syns- og skønsmand i retssager 177
Særlig planlægningsmæssig begrundelse 18162
12 , 21 , 96 , 97 , 98 , 99167

T

Tagmaterialer 39
Teglsten 40
Terrasse 76
Terrænregulering 3
Tillægsregulativ 124
Tilplantning med energipil 4
Tilsyn, fredninger 88
Tilsynsafgørelser 174
Tinglysning 61
Tredjemandsarealer 54
Trykdirektivet 157
Tørholdelse af kælder 120

U

Udflytning 6
Udhus 14 , 22 , 34 , 137
Udnyttelsesgrad 163
Udstillingshal 28
Udstykning 42 , 44 , 75182
Udsætning af ænder 96
Udvidelse 16 , 47
Udyrkede arealer 46153
Uforurenet jord i råstofgrave 166
Ugyldighed 40 , 129 , 130
Umiddelbar tilknytning 87
Umiddelbart tilladt 160
Underjordisk togperron 158
Undersøgelsesboring 78
Undersøgelsespåbud 118156
Upræcise vilkår 140
Usaglige hensyn 70

V

Vandforsyning 155
Vandforsyning, Ikke-almene 56
Vandindvinding 178
Vandkvalitetsbekendtgørelse 128
Vandløb 147
Vandløb, ikke-målsatte 173
Vandløb, vedligeholdelse 25 , 124
Vandplaner 173
Vertikalt samvirke 123
Vilkår 8 , 74 , 136
Vilkårsstillelse 121
Villaolietank 82 , 102
Vindmøller 106
Vindmøller, støj 174
Virksomhed 10
Virksomhed, eksisterende 119
Virksomhed på lejet grund 126
Visualisering 18162
Vognmandsvirksomhed 139
VVM 117 , 154 , 178
VVM-pligt 122
VVM-redegørelse 60 , 69

Æ

Ændret anvendelse 170