NoMO Stikordsregister

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Æ Å

A

Afgørelsens omfang 152
Afgørelsesbegreb 5
Afslag på dispensation 12
Afstandskrav 106
Afvanding 54
Aktindsigt 15
Almen vandforsyning 8
Alternative placeringer 74
Adgangsmulighed 29 , 33
Ammoniakbeskyttelsesniveau 91
Ammoniakkøleanlæg 157
Anlæg 21 , 28
Anmeldelse 5
Anmeldeordning 53 , 79, 159
Antennemaster 74 , 111
Arealkoteprincippet 169
Arealreservation 106


B

Badebro 7
Bagatelgrænse 141
BAT 11 , 66 , 103, 154
Bebyggelse 93
Bebyggelse, udvidelse 134
Bebyggelsesprocent 163
Bebygget areal 163
Beplantning 135
Berettiget forventning 24 , 50
Beskyttelseslinjer 63
Beskyttelsesområde 8 , 57
Beskyttet natur 167
Bevaringsbestemmelse 71
Bilag IV-arter 97
Biogasanlæg 122
Biologisk overdrev 112144
Bolig 20 , 22 , 34 , 116165
Bortfald af miljøgodkendelse 10
Brand 94
Brønd/boring 105
Butiksformål 48 , 55 , 62
Bygge- og anlægsarbejde 130
Byggepladser 121
Byggeri i skov 2
Bygningsreglement 163
Bymidten 92


C

Cirkus 65
Coliforme bakterier 80

 
D

Dagpleje 81
Deponering af jord 28
Den fri dræningsret 143
Det åbne land 95
Detailhandel 48 , 55 , 62
Dige 101 , 179
Dispensation

26, 3663 , 71161175185

Dispensation fra anvendelsesbestemmelserne 2637161, 170
Drikkevand 109
Drikkevandskvalitet 9 , 56 , 80 , 81
Dræn, definition af 164

E

Egnethed 151
Eksisternede anlæg 178
Eksisterende lovlig anvendelse 146
Ekspropriation 8 , 70 , 78
Emissionsgrænseværdi 11
Eng 21 , 85
Enkeltanlæg/husholdning 9 , 68
Enkeltindvindere 109
Enkeltstående butik 92
Entreprenørvirksomhed 13
Erhverv 13
Erhvervsmæssig nødvendighed 104, 149
Erhvervsmæssig nødvendigt byggeri 93
Erhvervsmæssig virksomhed 111
Erhvervsvirksomhed 171
Erstatning 159
Erstatningsbiotop 86
Etageareal 163
Etagebegrebet 161

F

Farligt affald 101
Flere forurenere 123
Forbud 182
Forsvarlig hegning 153
Fortidsmindebeskyttelseslinjen 145
Fortolkning af anvendelsesbestemmelser 111
Forudgående offentlighed 62
Forurening fra mobile kilder 158
Forældelse 4 , 86
Fredning af kirkegårde 133                                    
Fredningsdeklaration 108
Fredningsdispensation 27 , 59
Fredskov 27
Fritidshuse 17
Fræsning 144
Fysisk lovliggørelse 23

G

Garage 14, 22, 137
Genopdyrkningsret 184
Genopførelse 31, 32 , 34 , 94, 138165
Glansbladet hæg 185
God tro 3, 61146
Grundejerforening 168
Grundvandsmonitering 82
Grænseværdier 166
Grøft 147
Grøft, definition af 164

 H

Habilitet 122
Habitat 166
Habitatvurdering 54, 60, 128, 154, 183 
Havbrug 154
Haveareal 135
Havearealer, Eksisterende 132
Havevanding 105
Hede 49 , 86
Helårsbolig 32 , 107 , 116
Hjemmel 182
Huludfyldning 36
Hensyn til retshåndhævelse 146
Husdyrbrug 65 , 68
Husbåd 30
Husstandsmøller 87 , 114, 150
Hændelig undergang 165

 I

Idrætsanlæg 127
Ikke-almen vandforsyning 80 , 109
Ikke-godkendelsespligt efter 1991 10
Ikke-påbud 174
Indrettelseshensyn 61146
Indrettelsessynspunkt 23
Institution 27 , 51 , 81

J

Juletræsbeplantning 28, 136
Jordopfyldning 50
Jordvarmeanlæg 12


K

Kirkeomgivelsesfredning 45 , 52
Klageadgang, tilsynsafgørelser 88
Klageberettigelse 72 , 73, 148
Klagetidspunkt 69
Kolonne-3-virksomhed 43
Kommuneplanrammer 48 , 55 , 116, 182
Kommuneplantillæg 62
Kompetencenorm 161
Konkret vurdering 87
Konsekvenszone 43
Kontrolhyppighed 81
Kontrolvilkår 155166
Kortmateriale 43
Kraftværker 60
Kulturhistoriske værdier 100149
Kystnærhedszonen 18 , 104, 162

 
L

Lager for biomasse 24
Landsby 107
Landsbyafgræsning 20, 51
Landskabelig vurdering 104149171
Landskabelige hensyn 87
Landskabsudpegning 150
Landzone 17, 22, 47 , 115 , 116
Landzonetilladelse 13, 51, 116, 138165
Lavfrekvent støj og vibrationer 156
Lempelse 119
Lettere forurenet jord 101
Lokalplan 36168176
Lokalplanpligt 19 , 58 , 115160
Lokalplanret 160176
Lokalplantillæg 160
Lokalplan, klarhed 40160
Lokalplan, overensstemmelse 140
Lokalplan, principper 26, 161175
Lovliggørelse 3, 86176
Luftforurening 10, 60, 158
Læhegn 28, 136


M

Markvanding 155
Metro 121, 130
Miljøgodkendelse 60, 117
Miljøkvalitetskrav 183
Miljøoplysninger 15
Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke 151, 180
Miljøvurdering 69 , 100 , 106
Minkfarm/Minkavl 16 , 66 , 68 , 103
Mose 21 , 86 , 98
Myndighedspassivitet 146

N

Nabobeboelse 106
Nabohensyn 74146
Natura 2000 53, 54, 67, 91, 117, 118, 131, 154159183
Nedfældning, eng 85
Nedlæggelse af dige 179
Nedlæggelse af veje og stier 5 , 29 , 33
Nedrivning 182
Nitrat 109
Nitratudvaskning 67

 O

Offentlighedens adgang 35 , 95
Offentligt formål 37 , 111
Olieleverance 123
Omfangsdræn 90
Omlægning af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet 44
Opholdssteder 170
Ophævelse 63183
Oppumpning af grundvand 120
Overdrev 57

 P

Passivitet 4 , 38 , 50 , 61146,  182
Plan 129176
Planlægning 48 , 55 , 62176
Planlægningsmæssig begrundelse 176
Plansilo 28
Planvedtagelse 176
Principbeslutning 129
Processuel skadevirkning 83
Projektbegrebet 178
Projektilpasning 83
Proportionalitet 11, 141151180
Påbud 9, 39, 40, 81, 110144146167
Påbudsadressat 158

R

Rammebeslutning 129
Rammegodkendelse 172
Rammelokalplan 160
Registrering 97, 112, 132144
Registrering af beskyttelsesområde 57
Regulering 124173
Reklamepylon 41
Restforurening 141
Retablering 86
Retlig interesse 72, 73
Rette påbudsadressat 123
Ridehaller 113
Risiko 157
Risikoaccept 43
Risikovirksomheder 15
Risikozone 43
Ruin 34, 138, 165
Rynket rose 185
Rørlægning og tildækning af grøfter 143
Råstofindvinding 179

S

Samlet bebyggelse 107
Sammenhængende landvegetation 35
Samtidighed 84 , 89
Screeningspligt 178
Seges P/S 177
Servitut (deklaration) 168
Sikkerhedsdokument 15
Sikkerhedsniveau 157
Skydebaner 152
Skærpelse/ tilladelse 28
Småbygninger 14
Sognehus 45 , 52
Solcelleanlæg 77
Solfangeranlæg 77
Sommerhuse 17 , 38 , 46 , 47 , 49 , 61 , 95
Spildevand 64 , 84 , 89
Spulefelt 1
Standardvilkår 90
Statusændring – ændret anvendelse 17, 138
Strandbeskyttelseslinje, Reduceret 24
Strandgangsret 7
Stuehuse 137
Støj 119, 121, 125, 126, 127, 129, 130, 140172
Støj fra vindmøller 174
Støjberegning 121
Støjgrænser 121
Støjmåling, Orienterende 126
Støjvold 101
Syns- og skønsmand i retssager 177
Særlig planlægningsmæssig begrundelse 18162
12 , 21 , 96 , 97 , 98 , 99167

T

Tagmaterialer 39
Teglsten 40
Terrasse 76
Terrænregulering 3
Tillægsregulativ 124
Tilplantning med energipil 4
Tilsyn, fredninger 88
Tilsynsafgørelser 174
Tinglysning 61
Tredjemandsarealer 54
Trykdirektivet 157
Tørholdelse af kælder 120

U

Udflytning 6
Udhus 14, 22, 34, 137
Udnyttelsesgrad 163
Udstillingshal 28
Udstykning 42, 44, 75182
Udsætning af ænder 96
Udvidelse 16 , 47
Udyrkede arealer 46153
Uforurenet jord i råstofgrave 166
Ugyldighed 40, 129, 130
Umiddelbar tilknytning 87
Umiddelbart tilladt 160
Underjordisk togperron 158
Undersøgelsesboring 78
Undersøgelsespåbud 118156
Upræcise vilkår 140
Usaglige hensyn 70

V

Vandforsyning 155
Vandforsyning, Ikke-almene 56
Vandindvinding 178
Vandkvalitetsbekendtgørelse 128
Vandløb 147
Vandløb, ikke-målsatte 173
Vandløb, vedligeholdelse 25, 124
Vandplaner 173
Vertikalt samvirke 123
Vilkår 8, 74, 136
Vilkårsstillelse 121
Villaolietank 82 , 102
Vindmøller 106
Vindmøller, støj 174
Virksomhed 10
Virksomhed, eksisterende 119
Virksomhed på lejet grund 126
Visualisering 18162
Vognmandsvirksomhed 139
VVM 117, 154, 178
VVM-pligt 122
VVM-redegørelse 60 , 69

Æ

Ændret anvendelse 170