Samlet oversigt over Naturklagenævnets principielle afgørelser

Nr 526 - juni 10 Naturbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 3 - nedlæggelse af veje og stier i det åbne land
Nr 525 - juni 10 Beskyttet mose – jordopfyldning indenfor å-beskyttelseslinjen
Nr 524 - juni 10 Strandbeskyttelseslinjen - arealoverførsel
Nr 523 - juni 10 Strandbeskyttelseslinjen – afholdelse af kræmmermarked (myndighedspassivitet)
Nr 522 - juni 10 Planlovens § 19 – planens principper
Nr 521 - juni 10 Husstandsvindmølle – afslag på landzonetilladelse
Nr 520 - juni 10 Natura 2000-område - fristforlængelse for vurdering af aktiviteter (nbl. § 19 b, stk. 4)
Nr 519 - juni 10 Klageadgang i forbindelse med Natura 2000-anmeldeordningen
Nr 518 - juni 10 Veje og stier i det åbne land – offentlighedens adgang (nbl. § 26)
Nr 517 - juni 10 Landzonetilladelse til bolig – berettiget forventning
Nr 516 - juni 10 Lokalplan medfører ikke handlepligt (opsætning af miljøstationer)
Nr 515 - juni 10 VVM-pligt, Den Blå Planet - det nye Danmarks Akvarium
Nr 514 - juni 10 Fredning ophævet - ingen umiddelbare trusler mod værdierne i området
Nr 513 - juni 10 Lokalplanpligt - metrostationer
Nr 512 - juni 10 Vilkår til landzonetilladelse - proportionalitet
Nr 511 - juni 10 Fredningsdommers habilitet
Nr 510 - juni 10 Beskyttet naturområde - bekæmpelse af bjørneklo
Nr 509 - juni 10 Naturbeskyttelseslovens § 3 - dispensation til opførelse af hus på beskyttet hede
Nr 508 - sept 09 Enkeltstående butik til et lokalområdes forsyning
Nr 507 - sept 09 Planlovens § 43 - uklar servitutbestemmelse og ejers berettigede forventning om at bestemmelsen ikke bringes i anvendelse
Nr 506 - sept 09 Bindende forhåndstilsagn kunne ikke trækkes tilbage
Nr 505 - sept 09 Miljøvurdering - planforslag for erhvervsområder
Nr 504 - sept 09 Fredskov – opførelse af ny helårsbolig
Nr 503 - sept 09 Skovloven – ophævelse af fredskovspligt på land- og skovbrugsejendom
Nr 502 - sept 09 Lokalplanlagt boligområde – etablering af aflastningshjem for børn med autisme umiddelbart tilladt
Nr 501 - sept 09 Landzonetilladelse - containere til opbevaring af fyrværkeri
Nr 500 - sept 09 Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan (udvidelse af skole)
Nr 499 - sept 09 Inhabilitet hos et medlem af Ejendoms- og Miljøudvalget
Nr 498 - sept 09 Strandbeskyttelseslinjen - opstilling af mobil isbod på p-plads
Nr 497 - sept 09 Visualisering - planlovens bestemmelser gælder også i områder omfattet af lands-plandirektiver for udvidelse af sommerhusområder
Nr 496 - sept 09 Opsætning af pæle på strandbredden
Nr 495 - sept 09 Etageantal - fortolkning af lokalplansbestemmelse
Nr 494 - sept 09 Lokalplan til boligformål i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser
Nr 493 - juni 09 Bygningsreglementet som beregningsgrundlag for fortolkning af lokalplaner
Nr 492 - juni 09 Udflytning af landbrugsejendoms bygninger fra sommerhusområde
Nr 491 - juni 09 Planlovens § 37 – om- og tilbygning i forbindelse med ændret produktion
Nr 490 - juni 09 Genopførelse af sommerhus i landzone
Nr 489 - juni 09 Miljøvurdering - lokalplan for badestrand i et byområde
Nr 488 - juni 09 Miljøvurdering - screening af planer for erhvervsområder
Nr 487 - juni 09 Den obligatoriske miljøvurdering og undtagelsen
Nr 486 - juni 09 Miljøvurderingsloven og forvaltningsloven
Nr 485 - juni 09 Miljøvurderingsloven - krav til en miljørapport og sammenfattende redegørelse
Nr 484 - juni 09 Miljøvurdering og VVM
Nr 483 - juni 09 Udvidelse af eksisterende sommerhuse i landzone
Nr 482 - jan 09 Strandbeskyttelseslinien – inddragelse af altan til beboelse
Nr 481 - jan 09 Nedlæggelse af vandhul og mose samt etablering af erstatningsbiotop
Nr 480 - jan 09 Klageberettigelse – klage over efterbehandlingsplan for råstofområde
Nr 479 - jan 09 Naturbeskyttelseslovens § 3 – lovliggørende dispensation til byggeri i mose
Nr 478 - jan 09 Naturbeskyttelseslovens § 3 – afslag på lovliggørende dispensation til sommerhus i klitmose
Nr 477 - jan 09 Reklamer i det åbne land – ”Til salg” skilt ikke tilladt
Nr 476 - jan 09 Særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær placering ikke opfyldt
Nr 475 - jan 09 Kirkeomgivelsesfredning - ældreboliger
Nr 474 - jan 09 Kirkeomgivelsesfredning - kirkehus og redskabsbygning
Nr 473 - jan 09 Miljøvurdering af feriebyer og hotelkomplekser
Nr 472 - jan 09 Hegning ved skov ulovlig
Nr 471 - jan 09 Indretning af opholdsplads ikke i strid med naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 5, eller § 24, stk. 3.
Nr 470 - jan 09 Etablering af socialpædagogisk opholdssted
Nr 469 - jan 09 Erstatning efter anmeldeordning i naturbeskyttelsesloven til areal i Natura 2000-område
Nr 468 - jan 09 Opførelse af sommerhus inden for skovbyggelinje
Nr 467 - jan 09 Ekspropriation til byudvikling
Nr 466 - jan 09 Etablering af parkeringsanlæg ikke fortsættelse af eksisterende, lovlig anvendelse
Nr 465 - jan 09 Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan – etablering af vejadgang til boligområde
Nr 464 - jan 09 Arkitektoniske krav ved opførelse af boliger i landzone
Nr 463 - jan 09 Lokalplans klarhed – vinduesudskiftning måtte anses for umiddelbart tilladt
Nr 462 - jan 09 Opdyrkning af vedvarende græsarealer i Natura 2000-område
Nr 461 - jan 09 Miljøvurdering og sårbare naturområder
Nr 460 - jan 09 Ridehal i beskyttet landskabsområde
Nr 459 - jan 09 Opførelse af bolig og maskinhus på bygningsløs landbrugsejendom
Nr 458 - jan 09 Skiltning i skovområde
Nr 457 - jan 09 Etablering af opholds- og behandlingssteder
Nr 456 - jan 09 Risikoen for birdstrikes i forbindelse med etablering af nye søer i nærheden af lufthavne
Nr 455 - jan 09 Opførelse af medhjælperbolig uden tilknytning til eksisterende byggeri
Nr 454 - jan 09 Opførelse af en aftægtsbolig uden tilknytning til ejendommens eksisterende byggeri
Nr 453 - jan 09 Offentlighedens adgang til et areal ved en strand
Nr 452 - aug 08 Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan - udvidelse af virksomhed
Nr 451 - aug 08 Planoverensstemmelse. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Nr 450 - aug 08 Særligt pladskrævende varer (møbler)
Nr 449 - aug 08 Lokalplan kan ikke danne grundlag for påbud om ophævelse af en privatretlig aftale. Lokalplan kan kun håndhæves over for forhold, hvorom der i lokalplanen er fastsat klare og præcise bestemmelser med hjemmel i planloven
Nr 448 - aug 08 Ekspropriation til byudvikling
Nr 447 - aug 08 Rækkevidden af en kommunes forpligtelse efter planlovens § 13, stk. 3
Nr 446 - aug 08 Fortolkning af begrebet ”byggelinje” i lokalplan
Nr 445 - aug 08 En formløs tilvejebragt bebyggelsesplan kan ikke administreres som en lokalplan
Nr 444 - aug 08 Inhabilitet hos et medlem af byrådet (planvedtagelse)
Nr 443 - aug 08 Udstykning af et helt matrikelnummer krævede ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
Nr 442 - aug 08 Tilhuggede natursten kunne ikke anses for omfattet af udtrykket ”mursten”
Nr 441 - aug 08 Kirkebyggelinje
Nr 440 - aug 08 Etablering af autoophugningsvirksomhed i overflødiggjorte driftsbygninger m.v.
Nr 439 - aug 08 Regnvandsbassiner kan være omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3
Nr 438 - aug 08 Anlæggelse af sandfang i beskyttet vandløb
Nr 437 - dec 07 Grundejerforenings klageberettigelse i relation til afgørelse efter naturbeskyttelsesloven
Nr 436 - dec 07 Opførelse af carport i tilknytning til helårshus inden for strandbeskyttelseslinjen (tidligere 100 m linje)
Nr 435 - dec 07 Ændret anvendelse af maskinhus forudsatte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
Nr 434 - dec 07 Afgørelse om afslag til udvidelse af sommerhus anset som udtryk for usaglig forskelsbehandling af den pågældende ansøger
Nr 433 - dec 07 Miljøvurdering af lokalplanforslag om udvidelse af sygehus og etablering af parkeringshuse og -pladser
Nr 432 - dec 07 Påbud om fysisk lovliggørelse af jordvold ophævet – passivitet
Nr 431 - dec 07 Opførelse af sommerhus på et hedeareal
Nr 430 - aug 07 De første erfaringer med loven om miljøvurdering af planer og programmer
Nr 429 - aug 07 Beboelseshus opført inden for kirkeomgivelsesfredning
Nr 428 - aug 07 Etablering af anlæg til fiskeopdræt lokalplanpligtigt
Nr 427 - aug 07 Etablering af en rekreativ sti indenfor strandbeskyttelseslinien
Nr 426 - aug 07 Udvidelse af helårshus i landzone fra 180 m² til 520 m²
Nr 425 - aug 07 Ændring af fritidsbolig til helårsbolig i landzone
Nr 424 - aug 07 Et rionet med slyngplanter er ikke et levende hegn
Nr 423 - juni 07 Udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen
Nr 422 - juni 07 Inhabilitet hos et medlem af kommunalbestyrelsen (planvedtagelse)
Nr 421 - juni 07 Etablering af boliger i landzone - huludfyldning
Nr 420 - juni 07 Kommuneplanens betydning for landzoneadministrationen vedrørende bebyggelse til helårsboliger i afgrænsede landsbyer
Nr 419 - juni 07 Dispensation fra en lokalplan - "planens principper"
Nr 418 - juni 07 Lokalplanbestemmelse om ophør af servitutter blev ophævet som værende ugyldig, da kommunen havde varetaget usaglige og ulovlige hensyn
Nr 417- juni 07 Terrænregulering indenfor beskyttelseslinjen omkring fortidsminder
Nr 416 - feb 07 Etablering af nedknusningsanlæg i en grusgrav
Nr 415 - feb 07 Vilkår for anvendelse af en ejendom til ungdomsboliger
Nr 414 - feb 07 Anvendelse af spejderhytte i landzone til skovbørnehave
Nr 413 - feb 07 Amt ikke forpligtet til vedtage og offentliggøre et forslag til regionplantillæg
Nr 412 - feb 07 Opstilling af antennemaster i det åbne land
Nr 411 - feb 07 Forbud efter planlovens § 14 kunne ikke nedlægges mod en lovligt etableret anvendelse
Nr 410 - feb 07 Forbud mod anvendelse af blanke og reflekterende tagmaterialer i lokalplanbestemmelse omfatter glaserede tagsten
Nr 409 - feb 07 Forståelse af udtrykket ”længehus”
Nr 408 - feb 07 En eller flere dagligvarebutikker – adskillelse med rullegitter
Nr 407 - feb 07 Genopførelse af udvalgsvarebutik skal ske i overensstemmelse med den gældende lokalplan
Nr 406 - jan 07 Kommunalbestyrelsens pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse
Nr 405 - jan 07 To afgørelser om klagefrist
Nr 404 - jan 07 Indretning af overetage i et sommerhus på et klitfredet areal
Nr 403 - jan 07 Beregning af bebyggelsesprocent
Nr 402 - nov 06 Etablering af sand- og badestrande indenfor strandbeskyttelseslinjen
Nr 401 - nov 06 Forståelse af udtrykket ”antenne” i lokalplanbestemmelse
Nr 400 - nov 06 Status for § 3 områder omfattet af aftaler om miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger (mvj)
Nr 399 - nov 06 ”Hensynet til almenvellet” kunne ikke begrunde afslag på råstofindvinding
Nr 398 - nov 06 Indskrænkning af offentlighedens adgang til en skov
Nr 397 - nov 06 Opførelse af en medhjælperbolig
Nr 396 - nov 06 Anlæg af plantelaguner i et moseområde
Nr 395 - nov 06 Naturbeskyttelseslovens § 21 – reklamebærende buslæskur
Nr 394 - sept 06 Særlig planlægningsmæssig begrundelse for regionplanretningslinier om butiksstørrelser
Nr 393 - sept 06 Personlig inhabilitet og myndighedsinhabilitet (Bilka i Horsens)
Nr 392 - sept 06 Råstofindvinding i internationalt naturbeskyttelsesområde, Lille Vildmose
Nr 391 - aug 06 Udstykning til boligformål inden for landsbyafgrænsning
Nr 390 - juli 06 Ændring af fredning i forbindelse med udvidelse af en golfbane
Nr 389 - juli 06 VVM-screening af husdyrproduktion – Amtets afgørelse om VVM-pligt omgjort -"skøn under regel"
Nr 388 - juli 06 Ikke hjemmel i rammebestemmelse for boligområde til at nedlægge forbud efter planlovens § 12, stk. 3 mod opsætning af minivindmølle
Nr 387 - juli 06 Etablering af ridehaller i landzone i forbindelse med stutteri – erhvervsmæssigt nødvendig – størrelsen af ridehal
Nr 386 - juni 06 Braklagt areal anset for udyrket – offentlig adgang
Nr 385 - juni 06 Udstykning af en landbrugsejendom indenfor strandbeskyttelseslinjen
Nr 384 - juni 06 VVM-screeninger af husdyrbrug – anlægsbegrebet
Nr 383 - juni 06 Afslag på nedlæggelse af markvej stadfæstet
Nr 382 - juni 06 Placering af nye stuehuse på landbrugsejendomme uden tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer
Nr 381 - juni 06 Fredskovspligt ophævet ved udvidelse af plejehjem
Nr 380 - juni 06 Afslag på dispensation fra fredning af kystskrænt til udvidelse af sommerhus – fysisk lovliggørelse
Nr 379 - mar 06 Opførelse af et enfamiliehus med garage på i alt ca. 690 m²
Nr 378 - mar 06 Ingen særlig begrundelse for at ændre tilstanden af § 3-område – hensynet til præcedensvirkning
Nr 377 - mar 06 Manglende landskabelig vurdering i forbindelse med VVM-screening af husdyrproduktion
Nr 376 - jan 06 Opførelse af en svinestald uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer
Nr 375 - jan 06 Opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse i relation til lokalplan-bestemmelse om maksimalt tilladt bebyggelsesprocent – beregningsregler
Nr 374 - jan 06 TV-byens fremtidige anvendelse. Manglende foroffentlighed
Nr 373 - jan 06 Lokalplans klarhed - påbud ugyldigt som følge af manglende hjemmel - ædelengoberede tegl
Nr 372 - jan 06 Hverken ansøgers berettigede forventning eller værdispildsbetragtning kunne begrunde dispensation fra fredning
Nr 371 - nov 05 Der kan ikke administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser, når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt
Nr 370 - nov 05 Omlægning af produktionen på en landbrugsejendom inden for eksisterende bygningsmasse er ikke en ændret anvendelse, der forudsætter landzonetilladelse
Nr 369 - nov 05 Socialpædagogisk opholdssted i ejendom udlagt til boligformål
Nr 368 - nov 05 Dispensation fra bevarende lokalplan - "planens principper"
Nr 367 - okt 05 Byggeri på fortidsminde
Nr 366 - okt 05 Fysisk lovliggørelse af plastvinduer og -døre isat i strid med lokalplan
Nr 365 - okt 05 Placering og udformning af stuehus til landbrugsejendom inden for strandbeskyttelseslinjen
Nr 364 - okt 05 Landbrugshal opført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen
Nr 363 - okt 05 Opførelse af nyt stuehus i fredet område
Nr 362 - okt 05 Afslag på råstoftilladelser uden for udlagte graveområde
Nr 361 - okt 05 Et natur- og geologicenter var ikke omfattet af udtrykket "forlystelsespark" i samlebekendtgørelsen
Nr 360 -sept 05 VVM-screeninger af husdyrbrug efter samlebekendtgørelsens § 3, stk. 2. Forholdet til habitatdirektivet
Nr 359 -sept 05 Helårsbeboelse af sommerhus i henhold til pensionistreglen i planlovens § 41 – betydningen af tinglyst ejerskab
Nr 358 - aug 05 Frastykning af bygningssæt på landbrugsejendomme med henblik på opførelse af nye bygninger
Nr 357 - aug 05 Placering af gyllebeholder uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer
Nr 356 - maj 05 VVM-screening af en eksisterende asfaltvirksomhed
Nr 355 - maj 05 Anlæg af badestrand og sti i internationalt naturbeskyttelsesområde
Nr 354 - maj 05 Vedtagelse af lokalplan i kystnær byzone – planlovens § 16, stk. 4, 2. pkt.
Nr 353 - maj 05 Udvidelse af sommerhus i landzone
Nr 352 - apr. 05 Beregning af klagefrist – planlovens § 30, stk. 1 indebærer ikke pligt til at underrette kommunale myndigheder samtidig med planens offentliggørelse
Nr 351 - apr. 05 Dispensation fra lokalplan - "planens principper"
Nr 350 - apr. 05 Bruttoetagearealet for en dagligvarebutik var i strid med lokalplan
Nr 349 - apr. 05 Kommuneplantillæg for detailhandel i strid med planlovens krav
Nr 348 - apr. 05 Indretning af bedelokale i en ejendom udlagt til erhvervsformål
Nr 347 - apr. 05 Hestehold kunne ikke etableres i en overflødiggjort landbrugsbygning uden landzonetilladelse
Nr 346 - feb 05 Genetablering af sø på moseareal
Nr 345 - feb 05 75 flyoperationer årligt på en græsmark krævede landzonetilladelse
Nr 344 - feb 05 Opførelse af en svinestald i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer
Nr 343 - feb 05 Sø opstået i forlængelse af udnyttelsen af en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven – naturbeskyttelseslovens § 3
Nr 342 - feb 05 Påvirkning af naturområder gennem ammoniakfordampning i forbindelse med etablering og udvidelse af husdyrproduktioner (VVM-screening)
Nr 341 - nov 04 Ophævelse af kommuneplantillæg og lokalplan om arealer til butiksformål
Nr 340 - nov 04 Etablering af bebyggelse i kystnærhedszonen – planlægningsmæssig begrundelse og visualisering
Nr 339 - nov 04 Beskyttet fersk eng udlagt til byzone i lokalplan
Nr 338 - nov 04 Endelig vedtagelse af lokalplan – ændring af planforslag – planlovens § 27, stk. 3
Nr 337 - nov 04 Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
Nr 336 - nov 04 Tilbageførsel af areal fra sommerhusområde til landzone – ulovligt formål
Nr 335 - okt 04 Udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed i landzone
Nr 334 - okt 04 Kommuners håndhævelsespraksis i forhold til lokalplanbestemmelser
Nr 333 - okt 04 Ændret anvendelse af fritidsboliger i landzone
Nr 332 - okt 04 Afslag til nyt hus inden for søbeskyttelses- og skovbyggelinjen
Nr 331 - sept 04 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen
Nr 330 - sept 04 Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder i forbindelse med etablering og udvidelse af husdyrproduktioner (VVM-screening)
Nr 329 - sept 04 Etablering af anlæg i landzone krævede lokalplan
Nr 328 - juli 04 Ophævelse af fredskovspligt med henblik på anvendelse til sommerhusgrunde
Nr 327 - juli 04 Afslag til udskiftning og udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinien
Nr 326 - juli 04 Gyllebeholdere
Nr 325 - juli 04 Lokalplan - dispensationskompetence
Nr 324 - juli 04 Lokalplan var ugyldig allerede på grund af manglende præcise kommuneplanrammer og var desuden i strid med regionplanen
Nr 323 - juli 04 Regionplantillæg om udlæg af nye byzonearealer i kystnærhedszonen - planlægningsmæssig begrundelse
Nr 322 - juli 04 Visualiseringskravet ved lokalplaner i kystnærhedszonen - ugyldighed
Nr 321 - juli 04 Afsætning af gylle til biogasanlæg
Nr 320 - juli 04 Udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning
Nr 319 - april 04 Væsentlig udvidelse af ældre fritidshus på landzoneejendom i Nordsjælland
Nr 318 - april 04 Ophævelse af lokalplan for et boligområde indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen –  pga. manglende orientering af kulturmiljørådet om lokalplanforslaget
Nr 317 - april 04 Produktion af genbrugsstabilgrus i grusgrav
Nr 316 - mar 04 Afgrænsning af "erhvervsmæssig nødvendighed" i relation til gyllebeholdere og halmlader - planlovens § 36, stk. 1, nr. 3
Nr 315 - mar 04 Fastsættelse af fælles bebyggelsesprocent for et rammeområde i kommuneplanen forudsætter, at området udlægges til en forholdsvis ensartet anvendelse
Nr 314 - feb 04 Lokalplanpligt for nedrivning af bevaringsværdig bygning
Nr 313 - feb 04 Kommuners kompetence til at dispensere fra lokalplaner
Nr 312 - feb 04 Handicapvenlige indretninger i naturbeskyttede områder
Nr 311 - feb 04 Anlæg af vej m.v. i et fredet område ved Ribe
Nr 310 - feb 04 Umiddelbar VVM-pligt i sag om udvidelse af husdyrbrug
Nr 309 - feb 04 (annulleret)
Nr 308 - jan 04 Boliger i landzone
Nr 307 - dec 03 Afslag til punkthusbebyggelse indenfor søbeskyttelseslinjen
Nr 306 - dec 03 (annulleret)
Nr 305 - dec 03 Afslag til udskiftning og udvidelse af sommerhus i fredet område indenfor strandbeskyttelseslinjen
Nr 304 - dec 03 Naboers partsstatus i en landzonesag
Nr 303 - dec 03 Kommuneplanrammer som grundlag for landzoneadministrationen
Nr 302 - dec 03 Ændret placering af landbrugsbyggeri
Nr 301 - dec 03 Byggeri i skov – ikke omfattet af skovbyggelinjen
Nr 300 - dec 03 Visualisering i forbindelse med VVM-redegørelse
Nr 299 - dec 03 Opførelse af jagthytte i landzone
Nr 298 - dec 03 Siloer - højere end 8,5 m - opført inden for 300 m beskyttelseslinje omkring kirker
Nr 297 - dec 03 Hjemvisning af fredningsforslag til fredningsnævnet til fornyet behandling og gennemførelse af fredning
Nr 296 - dec 03 Habitatdirektivets artikel 12 og den kommunale planlægning
Nr 295 - nov 03 Ekspropriation til byudvikling i mindre by (landsbycenter) i landzone fandtes ikke foretaget på fornødent grundlag
Nr 294 - nov 03 Opførelse af hal til murerfirma i landzone
Nr 293 - nov 03 Visualiseringskravet ved lokalplan for del af nyt byudviklingsområde indenfor kystnærhedszonen - ugyldighed
Nr 292 - nov 03 VVM-screening af udvidelse af campingplads
Nr 291 - nov 03 Oprettelse af en ny selvstændig landbrugsejendom
Nr 290 - okt 03 En kommune kan ikke delegere eller i øvrigt overdrage landzonekompetencen
Nr 289 - okt 03 VVM-screening i sag om udvidelse af husdyrbrug – afgørelse om VVM-pligt omgjort
Nr 288 - sept 03 Militær skydebane omfattet af strandbeskyttelseslinjen
Nr 287 - sept 03 Ændret anvendelse af jagthytte krævede landzonetilladelse – lovliggørelse (fysisk)
Nr 286 - sept 03 Hjemvisning af fredningsforslag til fredningsnævnet til fornyet behandling og gennemførelse af fredning
Nr 285 - sept 03 Fastsættelse af produktionsvilkår i en regionplanretningslinie
Nr 284 - juni 03 Afslag på landzonetilladelse til opsætning af mobilantennemast
Nr 283 - juni 03 Opførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen
Nr 282 - juni 03 Parter i landzonesager
Nr 281 - maj 03 Visuel påvirkning af kysten i den bynære del af kystzonen – planlovens § 16, stk. 4.
Nr 280 - maj 03 Indretning af lager, kontor og feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom i fredet område
Nr 279 - maj 03 Lokalplans klarhed - påbud ugyldigt som følge af manglende hjemmel
Nr 278 - maj 03 Opførelse af en medhjælper-/aftægtsbolig på en landbrugsejendom på over 30 ha, hvor der allerede findes flere medhjælperboliger
Nr 277 - mar 03 VVM-screening i sager om udvidelser af husdyrbrug
Nr 276 - mar 03 VVM-redegørelse for udvidelse af svineproduktion – indholdsmæssige mangler – ugyldighed - hjemvisning til fornyet behandling i amtet
Nr 275 - mar 03 Hvornår er der pligt til at udarbejde regionplantillæg for et VVM-pligtigt anlæg. Krav til vurderingen og til regionplanretningslinierne
Nr 274 - mar 03 Beskyttelse af vandløb i forbindelse med grødeskæring – samfundsmæssige interesser
Nr 273 - mar 03 Ophævelse af fredskovspligt
Nr 272 - mar 03 Naturbeskyttelse - offentlighedens adgang til naturen
Nr 271 - feb 03 Ekspropriation til byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen - rækkefølgebestemmelser - afgrænsning
Nr 270 - feb 03 Formindskelse af fredskov ved arealoverførsel, skovlovens § 11
Nr 269 - feb 03 Hegning ved skov var ikke ulovlig
Nr 268 - feb 03 Påbud om fysisk lovliggørelse af bygning i sommerhusområde ophævet og hjemvist på grund af manglende konkret vurdering af dispensationsspørgsmål
Nr 267 - feb 03 Asfaltering af sti i fredet område
Nr 266 - feb 03 Vægtning af nabohensyn ved administrationen af landzonebestemmelserne
Nr 265 - feb 03 Spørgsmål om hvornår et hundehold har en størrelse der kræver landzonetilladelse. Udgangspunkt i miljølovgivningens regler om dyrehold
Nr 264 - feb 03 Arkitektoniske krav i sager om opførelse af boliger i det åbne land
Nr 263 - jan 03 Regionplanretningslinier ugyldige som følge af manglende hjemmel
Nr 262 - jan 03 Visse mindstekrav skal være opfyldt, for at salg af varer fra et areal bevirker, at der i planlægningsmæssig henseende er etableret en butik
Nr 261 - jan 03 Ugyldighed som følge af inhabilitet
Nr 260 - jan 03 Anvendelse af bestemt beregningsmodel i forbindelse med VVM-screening for udvidelse af husdyrbrug
Nr 259 - jan 03 Dagligvarebutik på ca. 800 m² anset for en "mindre butik til områdets daglige forsyning"
Nr 258 - jan 03 Maskinhal på landbrugsejendom ikke erhvervsmæssig nødvendig (fysisk lovliggørelse)
Nr 257 - jan 03 Landzone - afslag til svinestald på grund af landskabelige forhold
Nr 256 - jan 03 Anvendelse af eksisterende gyllebeholder til opbevaring af affaldsprodukter til jordbrugs-formål krævede ikke landzonetilladelse
Nr 255 - dec 02 Udvidelse mv. af sommerhus inden for 300 m strandbeskyttelseslinien
Nr 254 - dec 02 Etablering af Socialpædagogiske opholdsteder
Nr 253 - dec 02 Udstykning og arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinien
Nr 252 - okt 02 Kommuneplantillæg for ældreboliger, der var i strid med regionplanens bestemmelser om stationsnærhed
Nr 251 - okt 02 Risikoen for birdstrikes i forbindelse med etablering af nye søer i nærheden af lufthavne
Nr 250 - aug 02 Dispensation fra bevarende lokalplan
Nr 249 - aug 02 Ansøgning om fjernelse af fredet gravhøj i udlagt råstofområde
Nr 248 - maj 02 Et amt kunne skærpe administrationspraksis vedrørende opførelse af ridehaller i det åbne land
Nr 247 - maj 02 Dispensation til fredskovspligt til opførelse af en skovdriftsbygning på 15 m²
Nr 246 - apr 02 Pyntegrønt på fredsskovspligtige arealer
Nr 245 - apr 02 Producentlogoer på vindmøller NBL §21
Nr 244 - apr 02 Kystsikring ved sommerhus omfattet af klitfredning
Nr 243 - apr 02 Deponering af jord på landbrugsejendom kan indebære en ændret anvendelse, der forudsætter landzonetilladelse
Nr 242 - apr 02 Træbevoksning i moseområde opstået naturligt - derfor tale om et område omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
Nr 241 - apr 02 Beskyttelse af søer - betydning af planlægning - samfundsmæssige interesser
Nr 240 - apr 02 Sager om udstykning i landzone
Nr 239 - dec 01 VVM - husdyrproduktion - Bekg. om suppl. regler i medfør af planloven § 3, stk. 2, jf. bilag 2 (samlebekendtgørelsen)
Nr 238 - nov 01 Registrering af overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3
Nr 237 - sep 01 Planlovens krav om "særlig planlægningsmæssig begrundelse" for butiksstørrelser over planlovens normale maksimum
Nr 236 - sep 01 Erstatningsskov som vilkår for tilladelse til ophævelse af fredskovspligt og til byggeri m.v. på fredskovspligtigt areal
Nr 235 - sep 01 Minimumsstørrelser for udstykning af en fredskovspligtig ejendom
Nr 234 - sep 01 Indvinding af råstoffer på et fredskovspligtigt areal
Nr 233 - sep 01 Spørgsmål om forståelsen af begrebet "en etage" i relation til et byggeris lovlighed i forhold til en lokalplan
Nr 232 - sep 01 Anlæg til fritidsaktiviteter i det åbne land - paintballbane
Nr 231 - sep 01 Fortidsminder – forter
Nr 230 - sep 01 Offentlighedens adgang til veje i det åbne land – ejerens mulighed for lukning
Nr 229 - sep 01 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger
Nr 228 - sep 01 Naturklagenævnet ændrede amtets dispensation fra strandbeskyttelseslinien til opførelse af et fritidshus i et Habitatområde
Nr 227 - dec 00 Afslag på dispensation fra fredning til lovliggørelse af bebyggelse - krav om fysisk lovliggørelse (nedrivning)
Nr 226 - dec 00 Fortolkning af lokalplan - etablering af benzintank ikke i strid med lokalplan og var dermed umiddelbart tilladt efter planloven
Nr 225 - dec 00 VVM-husdyrproduktion - bilag 2
Nr 224 - dec 00 Tilladelse til udstykning af en parcel med et tinglyst affaldsdepot for at ejeren kunne belåne den øvrige del afejendommen var ikke i strid med landzonebestemmelserne
Nr 223 - dec.00 Naturbeskyttelseslovens § 21 - Naturklagenævnets praksis for friluftsreklamer i det åbne land
Nr 222 - okt 00 Opretholdelse af grøblerende i Margrethe Kog i Højer Kommune
Nr 221 - okt 00 VVM-redegørelse - screening af projekt omfattet af samlebekendtgørelsens bilag 2
Nr 220 - okt 00 VVM-redegørelse. Forståelse af punkt i bilag 1 - bortskaffelse af farligt affald
Nr 219 - okt 00 Anvendelse af et mindre græsningsareal til landingsplads for fly med indtil 30 operationer på et år indebar ikke en ændret anvendelse, der udløste krav om landzonetilladelse
Nr 218 - okt 00 Nedlæggelse af § 14-forbud uden forudgående varsel ophævet som ugyldigt
Nr 217 - okt 00 Gårdbutikker m.v. - Naturklagenævnets praksis vedrørende etablering af detailhandel i landzone
Nr 216 - okt 00 Ombygning af restaurant på fredskovspligtigt areal med indretning til boliger krævede tilladelse efter skovloven. Ansøgning om tilladelse blev afslået
Nr 215 - okt 00 Lokalplan ugyldig som følge af inhabilitet
Nr 214 - okt 00 Ekspropriation på grundlag af lokalplan fandtes ikke nødvendig og rimelig
Nr 213 - okt 00 Amtets afslag på lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinien stadfæstet - Ved afgørelsen blev der lagt vægt på ejers mulighed for at søge erstatning hos kommunen
Nr 212 - juli 00 Manglende reaktion på anmeldelse efter byggelovgivningen inden for 14 dages fristen afskærer kommunen fra at nedlægge § 14-forbud mod byggeriet
Nr 211 - juli 00 Tredjemand er ikke klageberettiget vedrørende amters beslutning om, at et anlæg er VVM-pligtigt
Nr 210 - juli 00 Ændret anvendelse af et sommerhus i landzone - afslag stadfæstet
Nr 209 - juli 00 Opstilling af en ny gyllebeholder tæt ved en eksisterende - amtets landzonetilladelse ændret til et afslag
Nr 208 - juli 00 Konvertering af 4 små hytter til et sommerhus på ca. 100 m² søværts strandbeskyttelseslinien i værdifuldt landskab med kulturhistoriske beskyttelsesinteresser kunne ikke tillades
Nr 207 - juli 00 Landsbyafgrænsning - lokalcentre - byudvikling - lokalplanlægning
Nr 206 - juli 00 Specialdepot for renset forurenet jord i grusgrav forudsatte ikke lokalplanlægning eller VVM-redegørelse
Nr 205 - juli 00 Klageberettigelse efter planloven - afstand til klagers ejendom
Nr 204 - juli 00 Tilladelse i ældre fredningskendelse kunne ikke i sig selv begrunde meddelelse af landzonetilladelse
Nr 203 - juli 00 Ugyldighed som følge af inhabilitet hos et byrådsmedlem
Nr 202 - juli 00 Udstykning af en tjenestebolig på fredskovpligtigt areal - skovloven og planloven
Nr 201 - dec 99 Pålæggelse af fredskovpligt i kulturhistorisk interesseområde
Nr 200 - dec 99 Etablering af tømmerplads, bueskydningsbane m.v. på fredskovspligtigt areal, delvist inden for strandbeskyttelseslinien og med indhegning af arealet tilladt ved et "Middelaldercenter"
Nr 199 - dec 99 Ophævelse af fredskovpligt for udvidelse af Zoologisk Have i Aalborg ikke tilladt
Nr 198 - dec 99 Klageberettigelse efter skovloven
Nr 197 - dec 99 Dispensation fra en fredningskendelse med henblik på renovering af landbrugsbygninger og genopførelse til kontorformål
Nr 196 - dec 99 Genindførelse af bæver i Danmark ved udsætning af importerede dyr
Nr 195 - dec 99 Naturbeskyttelseslovens § 21 - friluftsreklamer i det åbne land - grænsen mellem land og by - klageadgang
Nr 194 - dec 99 Lovliggørelse af ulovlig opfyldning inden for strandbeskyttelseslinien
Nr 193 - dec 99 Lokalplan kunne ikke danne grundlag for lokalplanpligtigt byggeri og kunne alene betragtes som en rammelokalplan
Nr 192 - dec 99 Udvidelse af et undervisningscenter var ikke lokalplanpligtig
Nr 191 - aug 99 Amtets indsigelse mod et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag "veto" er ikke en afgørelse i planlovens eller forvaltningslovens forstand. En klage over en sådan indsigelse falder derfor uden for Naturklagenævnets kompetence
Nr 190 - aug 99 Stillingtagen til VVM-pligt forudsætter et konkret, nærmere defineret projekt
Nr 189 - aug 99 Råstofinvinding ikke udelukket i drikkevandsområder
Nr 188 - aug 99 Hensynet til et bevaringsværdigt kulturmiljø kan efter omstændighederne begrunde en landzonetilladelse
Nr 187 - aug 99 Spejderhytte - landzone - landskabelige hensyn - skovbeskyttelseslinien – organiserede frilufts- og naturinteresser
Nr 186 - aug 99 Naturbeskyttelseslovens § 21 - friluftsreklamer i det åbne land
Nr 185 - aug 99 Amtets dispensation fra strandbeskyttelseslinien ændret til afslag
Nr 184 - aug 99 Anlæggelse af en petanquebane indenfor strandbeskyttelseslinien
Nr 183 - aug 99 Åbeskyttelsesliniens rækkevidde - beplantning - haveanlæg - belysningsanlæg
Nr 182 - jan 99 VVM-redegørelse for udvidelse af Århus Havn
Nr 181 - jan 99 Etablering af opholds-/behandlingssteder i landzone for aktive eller afvænnede stofmisbrugere
Nr 180 - jan 99 Opstilling af 8 600 kW vindmøller udløste krav om lokalplan
Nr 179 - jan 99 Erhvervsmæssige interesser kunne ikke begrunde tilladelse til rørlægning af beskyttet vandløb
Nr 178 - jan 99 Beskyttelse af søer og deres omgivelser - betydning af planlægning og berettiget forventning - samfundsmæssige interesser
Nr 177 - jan 99 Offentlighedens adgang til veje i det åbne land - ejerens mulighed for lukning
Nr 176 - jan 99 Klitfredning - Generelt og eksempler på afgørelser - Nbl §§ 8-11, 25, 53, 65, stk. 1, 73, stk. 2 og 78, stk. 4, jf. bkg. nr. 661 af 13. august 1997 om klitfredning
Nr 175 - jan 99 Opførelse af graverbygning inden for kirkeomgivelsesfredning var ikke i strid med fredningens formål - dispensation kunne således meddeles, men blev afslået
Nr 174 - jan 99 Skovlov - dyrehave i fredskov
Nr 173 - jan 99 Skovlov - fredskov - bebyggelse - ophævelse af fredskovspligt
Nr 172 - jan 99 Råstofindvinding - regionplanlægning - landskabelige hensyn - råstofart
Nr 171 - sep 98 Tilbagekaldelse af tilladelse var uberettiget - hjemvisning
Nr 170 - sep 98 Nedlæggelse af forbud efter pl § 14 - fortsat lovlig anvendelse
Nr 169 - sep 98 Spørgsmål om udregning af antallet af dyreenheder og fastlæggelse af VVM-pligt
Nr 168 - sep 98 Tilvejebringelse af regionplantillæg med VVM-vurdering for udvidelser af 3 større svineproduktioner - ændring af regionplanlægning - EU-direktivers umiddelbare anvendelighed
Nr 167 - sep 98 Udvidelse af rensningsanlæg forudsatte lokalplan og VVM-redegørelse
Nr 166 - sep 98 Landzonetilladelse til opstilling af vindmøller - "ens i størrelse, udseende og rotationsretning"
Nr 165 - sep 98 Plads til brug for læsning af juletræer var erhvervsmæssigt nødvendig for landbrugsejendom og kunne frit etableres
Nr 164 - sep 98 Afvejning af modstående hensyn resulterede i afslag til kunst- og naturprojekt i landbrugsområde
Nr 163 - sep 98 Strandbeskyttelseslinien. Fastlæggelse af basislinien ved normal strandengskyst
Nr 162 - sep 98 Dispensation - fredning - kompetence - reduceret åbeskyttelseslinie
Nr 161 - mar 98 Ændret benyttelse til selvstændige sommerhuse af hytter opført i tilknytning til kro i sommerhusområde krævede tilladelse
Nr 160 - mar 98 Miljøstyrelsen er ikke i sin egenskab af klagemyndighed vedr. miljøgodkendelse klageberettiget i henhold til planloven
Nr 159 - mar 98 VVM-redegørelse ved vejanlæg - indholdet opfyldte ikke kravene i bekendtgørelsen
Nr 158 - mar 98 VVM - udvidelse af lufthavn - grundlaget for VVM-vurderingen - forholdet til eksisterende miljøgodkendelse
Nr 157 - mar 98 VVM-tillæg - opførelse af kraftvarmeenhed - procedure - pl § 27, stk. 3 - indholdsmangler - inhabilitet
Nr 156 - mar 98 Etablering af helikopterlandingsplads forudsatte lokalplan. VVM-spørgsmål
Nr 155 - mar 98 Udvidelse af svinefarm - VVM-redegørelse - væsentlig udvidelse, kan sidestilles med nyanlæg
Nr 154 - mar 98 Svinefarm - produktionsfællesskab - erhvervsmæssigt nødvendigt - VVM
Nr 153 - mar 98 Vindmøller - planlægning - landskabelige hensyn - møllestørrelse
Nr 152 - mar 98 Landzonetilladelse påkrævet til halmlade på 1.000 m². Kortvarige forpagtningsforhold kan ikke tillægges vægt ved vurderingen af en landbrugsejendoms behov for driftsbygninger
Nr 151 - mar 98 Landzone - hal til åleopdræt ikke erhvervsmæssig nødvendig
Nr 150 - mar 98 Beskyttede naturtyper - opdyrkning af mose og hede - opfyldning af sø - lovliggørelse
Nr 149 - mar 98 Registrering af marskareal som fersk eng ophævedes med henvisning til bl a vegetationens sammensætning
Nr 148 - mar 98 Ikke mulighed for at dispensere fra fredningsbestemmelser - fredningens formål
Nr 147 - nov 97 Genoptagelse af aktiviteter på motorbane forudsatte lokalplan og VVM-tillæg
Nr 146 - nov 97 Vedtagelse af lokalplan for opstilling af 3 vindmøller i en afstand af ca. 700 m fra kirke ophævet, da stiftsøvrigheden som statslig myndighed ikke havde fået tilsendt lokalplanforslaget - pl §§ 25 og 29
Nr 145 - nov 97 Servituthåndhævelse - myndighedspassivitet
Nr 144 - nov 97 Deklarationsbestemmelse om forbud mod facadeændring kunne ikke længere håndhæves
Nr 143 - nov 97 Overtrædelse af vilkår for landzonetilladelse - lovliggørelse
Nr 142 - nov 97 Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugsejendom - beliggenhed i forhold til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer
Nr 141 - nov 97 Udstykning af fredskovspligtig ejendom - ophævelse af fredskovspligten - klageberettigelse
Nr 140 - nov 97 Ulovligt opført jagthytte på fredskovspligtigt areal - lovliggørelse
Nr 139 - nov 97 Klage over et påbud efter nbl § 73, stk. 6, kunne ikke realitetsbehandles af NKN - tilsynsspørgsmål
Nr 138 - nov 97 Opsætning af mindre sponsorskilte på golfbane kræver tilladelse efter nbl § 21, stk. 3 - opsætningen skal ske i tilknytning til golfbanens klubhus
Nr 137 - nov 97 Usædvanlig hegning efter nbl.
Nr 136 - nov 97 Strandbeskyttelseslinien gælder for områder lokalplanlagt til havneformål for så vidt angår byggeri mv, der ikke sker til havneformål
Nr 135 - nov 97 Dispensation fra nbl’s bygge- og beskyttelseslinier, som er reduceret i forbindelse med tilvejebringelse af lokalplan, kræver en ganske særlig begrundelse - hensyn til skovejer ved dispensation fra skovbyggelinie
Nr 134 - nov 97 Der skal foreligge tungtvejende grunde til at afslå dispensation til retablering af en fredet naturtilstand
Nr 133 - jun 97 Klage afgivet pr. telefax må for at være rettidig være modtaget før kontortids ophør på klagefristens sidste dag
Nr 132 - jun 97 Offentliggørelse af mindretalsudtalelse - kort begrundelse - klageberettigelse
Nr 131 - jun 97 Begrundelse for øget bygningshøjde i lokalplan for kystnært byzoneareal. Ugyldighed
Nr 130 - jun 97 Et regionplantillæg med VVM-vurdering for et detailhandelscenter kunne fastsætte en maksimal størrelse for butiksarealet, der var mindre end hvad de generelle retningslinier i regionplanen åbnede mulighed for. Tillægget kunne endvidere fastlægge, hvor bebyggelsen måtte placeres
Nr 129 - jun 97 Lokalplanpligt for etablering af virksomheder i landzone

Nr 128 - jun 97
Nye helårsboliger i landzone - ændret anvendelse af fritidsboliger - etablering af boliger i driftsbygninger
Nr 127 - jun 97 Opførelse af Multi-site system - separate fritliggende svinestalde - tilladelse efter pl § 36, stk. 2, jf. § 35
Nr 126 - jun 97 Opførelse af en svinefarm med tilhørende gyllebeholder i landzone krævede ikke landzonetilladelse
Nr 125 - jun 97 Byggeri i skovområde - ikke omfattet af skovbyggelinie
Nr 124 - jun 97 Klageberettigelse efter nbl § 86 - politiske partiers lokale medlemsforeninger
Nr 123 - jun 97 Oprensning af et kommunevandløb, hvorved ler, grus, små og store sten var blevet gravet op fra vandløbets bund og brinker, anset for at være en ændring af vandløbets tilstand, der krævede dispensation fra bestemmelsen i nbl § 3. Afslag på dispensation og påbud om retablering
Nr 122 - jun 97 Jorddiger - Praksis i tilladelsessager - Retablering af jorddiger af væsentlig kulturhistorisk værdi
Nr 121 - dec 96 Etablering af ejendomsmæglervirksomhed - ulovligt vilkår - hjemvisning
Nr 120 - dec 96 Forbud mod parabolantenner i lokalplaner kan kun håndhæves, når der er en planlægningsmæssig begrundelse - Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10
Nr 119 - dec 96 Væsentlige ændringer ved endelig planvedtagelse kan medføre planens ugyldighed. Pl § 27, stk. 3.
Nr 118 - dec 96 Ekspropriation på grundlag af lokalplan - nødvendighed
Nr 117 - dec 96 Landzonetilladelse til 1000 m² stor udvidelse af smedevirksomhed
Nr 116 - dec 96 Krav om landzonetilladelse ved etablering af privat flyveplads
Nr 115 - dec 96 Opførelse af nye landbrugsbygninger i det åbne land var i strid med landzonebestemmelsernes formål om at værne de landskabelige og rekreative værdier
Nr 114 - dec 96 Landzonetilladelse til genopførelse af nedbrændt helårshus - ændret beliggenhed - beskyttet fortidsminde og stendige
Nr 113 - dec 96 Klageadgang vedr. amters udpegning af beskyttede naturtyper
Nr 112 - sep 96 Små vindmøller/husstandsvindmøller i landzone
Nr 111 - sep 96 Vindmøller - udskiftning - overensstemmelse med region- og kommuneplan - landskabelig vurdering
Nr 110 - sep 96 VVM - forurenet jord - Øresundsforbindelsen - anlægslov
Nr 109 - sep 96 Udvidelse af svinefarme forudsatte regionplantillæg med VVM-redegørelse - "nyanlæg" - ingen "bagatelgrænse"
Nr 108 - sep 96 Kommuneplaner - revisionspligt - tillæg - forudgående offentlighed
Nr 107 - sep 96 Visualiseringskravet ved lokalplaner for kystnære områder - ugyldighed
Nr 106 - sep 96 Lokalplan - skoleudvidelse - detaljeringsgrad - planlægningsmæssig begrundelse - magtfordrejning
Nr 105 - sep 96 Lokalplan var ugyldig pga. inhabilitet
Nr 104 - sep 96 Ændret anvendelse af større erhvervsejendom i landzone forudsatte lokalplan
Nr 103 - sep 96 Forståelsen af pl § 36, stk. 1, nr. 7, om byggeri, som kan opføres uden byggetilladelse, og kommunens pligt til at fastsætte retningslinier for etablering af udendørs oplag efter § 37, stk. 2.
Nr 102 - sep 96 Gyllebeholdere til brug for biogasanlæg - tilknytning til eksisterende bebyggelse eller anlæg - væsentlige indgreb i de landskabelige forhold
Nr 101 - sep 96 Kalkmine - benyttelse til ostelager - beskyttelse af flagermus
Nr 100 - sep 96 Fortidsminder - beskyttelse af gravhøjs omgivelser
Nr 99 - feb 96 Opførelsen af et menighedshus på et areal, der var omfattet af en kirkeomgivelsesfredning Provst Exner-fredning kunne ikke gennemføres ved dispensation. Fredningsnævnet - ikke Kirkeministeriet - var den kompetente myndighed
Nr 98 - feb 96 Opførelse af en sognegård på et areal, omfattet af en kirkeomgivelsesfredning, kunne ikke ske på grundlag af dispensation, men krævede ny fredningssag. - Lokal arbejdsgruppe anset som klageberettiget efter nbl § 86, nr. 4
Nr 97 - feb 96 Sejlads med vandscootere
Nr 96 - feb 96 "Moser og lignende", jf. nbl § 3 - botaniske kriterier - askevæld
Nr 95 - feb 96 Bibeholdelse af dobbelt udkørsel fra bolig krævede ikke dispensation fra lokalplan pga kommunes passivitet
Nr 94 - feb 96 Bindende forhåndstilsagn om tilladelse til byggeri afskar kommunen fra at nedlægge § 14-forbud mod bebyggelse
Nr 93 - feb 96 Offentliggørelse af lokalplan - fristoverskridelse - bortfald
Nr 92 - feb 96 Etablering af behandlingsvirksomhed i kursusejendom ikke anset som en ændret anvendelse, der krævede landzonetilladelse
Nr 91 - feb 96 Kortbilag i regionplan - planoverensstemmelse - fortolkning af områdegrænse - golfbane - skovrejsning
Nr 90 - feb 96 Anlæg i byområde af en ny vej med en forventet årsdøgnstrafik på 9.000 køretøjer samt anlæg af cykelstier på en eksisterende vejstrækning, hvor årsdøgnstrafikken forventedes øget fra 4.000 til 12.000 køretøjer, forudsatte ikke VVM-tillæg, uanset at der var tale om en del af et større infrastrukturprojekt
Nr 89 - feb 96 Ombygning af eksisterende færgehavn var ikke omfattet af VVM-reglerne om større landanlæg. Etablering af omfartsvej og evt motortrafikvej ikke anset for en del af ombygningsprojektet
Nr 88 - feb 96 VVM - detailhandelscentre - lokalplanlægning
Nr 87 - feb 96 Opstilling af antennemaster i det åbne land
Nr 86 - okt 95 Lokalplan for ringgade i bymidte var i strid med kommuneplanens retningslinier for trafikbetjeningen
Nr 85 - okt 95 Nedlæggelse af § 43-forbud forudsætter klarhed om det servitutstridige forhold
Nr 84 - okt 95 Lokalplanpligt - bowlingcenter - nærhed til boligområde
Nr 83 - okt 95 Den endelige vedtagelse af to lokalplaner på trods af uafklaret veto fra Jordbrugsdirektoratet nu Strukturdirektoratet kendtes ugyldig
Nr 82 - okt 95 Kommuneplans udlæg af et nyt boligområde i kystnærhedszonen var i strid med regionplanlægningen og ophævedes som ugyldig
Nr 81 - okt 95 Beslutning om tilbageførsel til landzone af et areal, der ikke kunne anvendes til landbrugsmæssigt formål, var ugyldig
Nr 80 - okt 95 Lokalplanbestemmelse, om at der på en losseplads ikke må deponeres genanvendeligt eller brændbart materiale, savnede hjemmel i pl.
Nr 79 - okt 95 Hegning om juletræsbeplantning søværts strandbeskyttelseslinien - udtrykket sædvanlig hegning i nbl § 15, stk. 2, nr. 3
Nr 78 - okt 95 Dispensation fra fredning - træbarak på Niels Bohr Instituttet i Fælledparken - genoptagelse
Nr 77 - okt 95 Råstofindvinding - forholdet til regionplanlægningen og særlige beskyttelsesinteresser i det åbne land - hensynet til den aktuelle materialeforsyning - 2 afgørelser
Nr 76 - jun 95 Overførsel af et sommerhusområde til byzone - forståelsen af planlovens bestemmelser om planlægning i kystnærhedszonen
Nr 75 - jun 95 Hillerødmotorvejens forlængelse - landzonetilladelse ufornøden -dispensationer fra nbl kap. 2 - vilkår om afhjælpende foranstaltninger - internationale regler - klageberettigelse og partsbegrebet
Nr 74 - jun 95 Påbud om retablering af jorddige ophævet, da tidspunktet for digets eksistens ikke kunne fastslås med tilstrækkelig sikkerhed
Nr 73 - jun 95 Detailhandelsretningslinier i regionplaner - maksimumgrænser for de enkelte butiksenheder. - Offentliggørelse af planer skal indeholde klagevejledning, for at klagefristen begynder at løbe
Nr 72 - jun 95 Der krævedes dispensation fra kirkeomgivelsesfredning provst Exner-fredning til beplantning af nyt kirkegårdsareal - men ikke til selve inddragelsen af arealet til kirkegård - nbl § 50, stk. 1
Nr 71 - jun 95 VVM-tillæg - depot for havneslam - produktionsanlæg for bro- og tunnelbyggeri - motocrossbane
Nr 70 - jun 95 Ejer fik medhold i forbud mod offentlighedens færdsel - gener for dambrugsdrift - regional cykelsti - erstatning - nbl § 26, stk. 4
Nr 69 - jun 95 Dispensation fra fredningsdeklaration - legestue - parkformål -byområde
Nr 68 - jun 95 Primitiv teltplads - krav om landzonetilladelse - konkurrencehensyn
Nr 67 - jun 95 En kommune er forpligtet til at videresende ansøgninger om landzonetilladelser uanset varsel om forbud efter pl § 14 og uanset den igangværende kommuneplanlægning
Nr 66 - jun 95 Påbud om fjernelse af parabol var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10
Nr 65 - jun 95 Skolefritidsordning SFO på en skole forudsatte ikke dispensation fra byplanvedtægt
Nr 64 - jun 95 Væsentlig udvidelse af større svinefarm forudsatte regionplantillæg med VVM-redegørelse
Nr 63 - feb 95 Tilladelseskravet ved placering af gyllebeholdere uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på landbrugsejendomme
Nr 62 - jan 95 Lokalplanpligt for byggeri i værdifuldt byområde, Gl. Dok - nærmere regler om byggearbejdet - forventningsbeskyttelse
Nr 61 - jan 95 Påbud om ændring af markiser ophævet og sagen hjemvist pga. formelle mangler efter forvaltningslovens regler samt mgl konkret vurdering af dispensationsspørgsmål
Nr 60 - jan 95 Forbud efter pl § 12, stk. 3. Rammebestemmelsernes præcision -allerede lovligt etableret anvendelse - betingelser i stedet for forbud
Nr 59 - jan 95 Lokalplanforslag for anlæg nær Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde blev kendt ugyldig pga. manglende redegørelse efter § 6 i bekgør nr. 408 af 1994
Nr 58 - jan 95 Landzonetilladelse til radarstation i naturområde afslået pga lokalpligt
Nr 57 - jan 95 Lokalplanbestemmelse om grundejerforeninger omfatter ikke lejere
Nr 56 - jan 95 Ekspropriation til støjvold ved privat virksomhed - nødvendighed ikke godtgjort
Nr 55 - jan 95 Endelig vedtagelse af en kommuneplan uanset uafklaret amtsligt veto kendtes ugyldig - tillige spørgsmål om klagefristens beregning
Nr 54 - jan 95 Foreningers klageberettigelse efter nbl § 86
Nr 53 - jan 95 Fredningsforslag med forbud mod fortsættelse af lovlig aktivitet. Manglende besvarelse af henvendelser fra fredningsnævnet. Identitet mellem fredningsforslag og afgørelse. Naturgenopretning. Jagtforbud
Nr 52 - okt 94 Regulering af vandløb, vådområde eng, offentlig overtrædelse, lovliggørelse
Nr 51 - okt 94 Lokalplanbestemmelse om undersøgelser og evt. oprydning af ejendom, der muligvis var kemikalieforurenet, savnede hjemmel i pl.
Nr 50 - okt 94 Udstykning af forfaldent, bevaringsværdigt hus - ruin - restaureringsvilkår - principudtalelse
Nr 49 - okt 94 Lokalplanbestemmelser om grundejerforeninger - nyt område - lejerforening
Nr 48 - okt 94 Foreløbigt forbud - genoptagelse af institutionsvirksomhed - kontinuitet i hidtidig brug
Nr 47 - okt 94 Kompetencenormer i lokalplaner - dispensationsprocedure
Nr 46 - okt 94 Den endelige vedtagelse af en lokalplan indebar en så væsentlig ændring af forslaget, at lokalplanen var ugyldig
Nr 45 - okt 94 Lokalplanpligt for byggeri m.v. i eller tæt ved en landsby i landzone
Nr 44 - okt 94 Strandbeskyttelseslinien - lokalplan - udstykning
Nr 43 - okt 94 Påbud fra et amt om at fjerne skilt om lukning af en vej/sti i det åbne land kan påklages til NKN fsv angår spørgsmålet, om lukningen er lovlig efter nbl § 26, stk. 2
Nr 42 - okt 94 Tilvejebringelse af erstatningsbiotop som vilkår for en dispensation fra nbl § 3
Nr 41 - okt 94 Anlæg af søer særligt til fiskeri put and take
Nr 40 - okt 94 Dispensation fra lokalplan - "planens principper" - detaljeringsgrad - lokalplanredegørelsens betydning
Nr 39 - apr 94 VVM-redegørelser ved regionplantillæg
Nr 38 - apr 94 Tilvejebringelse af regionplan - udlæg af erhvervsområde - offentlighedens inddragelse
Nr 37 - apr 94 Gyldigheden af en lokalplan opretholdt uanset uoverensstemmelse med kommuneplanen og mangelfuld underretning om lokalplanforslaget
Nr 36 - apr 94 Lokalplanpligt - tilkørselsanlæg til større transportcenter
Nr 35 - apr 94 Et vandrerhjem falder kun under visse forudsætninger indenfor begrebet "offentligt formål"
Nr 34 - apr 94 Afslået råstoflovs-tilladelse til grusgravning pga. mulig risiko for en væsentlig del af drikkevandsforsyningen til en større by
Nr 33 - apr 94 Dispensation fra en reduceret søbeskyttelseslinie kræver en ganske særlig begrundelse
Nr 32 - apr 94 Afvist at dispensere fra fredning til tilplantning med juletræskulturer
Nr 31 - apr 94 Landzonetilladelse nødvendig til større stuehuse på landbrugsejendomme eller opførelse af et stuehus uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal
Nr 30 - apr 94 Landzonetilladelse nødvendig til større svinefarm, selvom landbrugspligten er overholdt
Nr 29 - feb 94 Foreløbigt forbud. Ulovlig varetagelse af konkurrencehensyn
Nr 28 - feb 94 Dispensationsmulighed eller lokalplanpligt. Ældreboliger, ungdomsboliger, bygningshøjde
Nr 27 - feb 94 Kommunens udøvelse af tilsynspligten efter pl § 51, stk. 1, kan ikke påklages til NKN
Nr 26 - feb 94 Påbud efter pl § 12, stk. 3, kan ikke nedlægges mod anvendelse af et ubebygget areal, der i længere tid er foregået lovligt. Primitiv overnatningsplads i byzone ved Gudenåen
Nr 25 - feb 94 Servituthåndhævelse. Forskelsbehandling. Myndighedspassivitet
Nr 24 - feb 94 Afvist at gennemføre fredning af et rekreativt område i bymidte, eftersom et flertal ikke anså fredningsinteressen for at være tilstrækkelig stærk
Nr 23 - feb 94 Afvist at ændre en ældre fredning af et rekreativt område i bymidte for at muliggøre boligbebyggelse i en del af området
Nr 22 - feb 94 Minkfarm i landzone. Ikke hjemmel i pl § 36, stk. 2, for generelt at nægte tilladelse til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom
Nr 21 - feb 94 Jorddiger
Nr 20 - nov 93 Lastbilparkering i et boligområde - lokalplan
Nr 19 - nov 93 Fortolkning af fredning - genopførelse af bebyggelse, antallet af beboelser
Nr 18 - nov 93 Fortolkning af fredningsbestemmelser - færdselsret, tilstandsfredning, lokalplan
Nr 17 - nov 93 Offentlighedens adgang til strand - skiltning søværts strandbeskyttelseslinien - grundejerforeningsrettigheder som ejer
Nr 16 - nov 93 VVM-redegørelser ved region- og kommuneplantillæg
Nr 15 - nov 93 Oplagring af sand på areal inden for åbeskyttelseslinie. Retlig lovliggørelse
Nr 14 - nov 93 Lokalplan - vindmøller, landzone, kystcirkulære, EF-fuglebeskyttelsesområde
Nr 13 - nov 93 Lokalplan og tilhørende kommuneplantillægs overensstemmelse med regionplanlægningen
Nr 12 - nov 93 Golfbaneanlæg i strandbeskyttelseszonen
Nr 11 - nov 93 Lokalplanpligt - ungdomsboliger, kontorbyggeri, psykiatrisk klinik
Nr 10 - nov 93 Lokalplanpligt - lokalplan manglede "nærmere regler" for et kommende byggeri
Nr 9 - nov 93 Ophævelse af dispensation fra nbl § 3 til motorvej gennem vådområde
Nr 8 - nov 93 Afgrænsning mellem pl § 35 og §§ 37-38. Amtets tilsynspligt - Detailsalg med udendørs oplag
Nr 7 - nov 93 Campingplads - lokalplanpligt
Nr 6 - nov 93 Varetagelse af bygningsbevaringsinteresser ved landzoneadministrationen
Nr 5 - nov 93 Sommerhusområdes overgang til helårsområde i strid med tilstandsfredningsformål. Afgørelse truffet af OFN
Nr 4 - nov 93 Klageberettigelse efter landzonebestemmelserne
Nr 3 - nov 93 Ekspropriation på grundlag af lokalplan - nødvendighed
Nr 2 - nov 93 Lokalplanpligt - etapedelt råstofindvinding
Nr 1 - nov 93 Vindmøller - landskabelige hensyn, planlægningsgrundlag, støjgener, særligt beskyttede områder samt kystnærhed