Til borgere, virksomheder og organisationer

Klagevejledning:

Den afgørelse, som du har modtaget fra myndigheden/førsteinstansen, indeholder en klagevejledning med oplysninger om klagefrist og klageberettigelse. Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber.

Du finder et direkte link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside. Disse link fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Det gælder dog ikke klager vedr. fødevarer, landbrug og fiskeri, som skal sendes til den adresse hos førsteinstansen, som er oplyst i afgørelsens klagevejledning. Al øvrig korrespondance om klagesager vedr. fødevarer, landbrug og fiskeri skal ske til eller til e-boks.

Læs mere om hvordan du klager.

Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så myndigheden har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen.

Overgangsbestemmelser:

Verserende sager i Natur- og Miljøklagenævnet og sager hos Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der ikke angår planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven eller masteloven, og som ikke er færdigbehandlede inden den 1. februar 2017, færdigbehandles som udgangspunktet i Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre der i særlovgivningen er fastsat andet.