Hvad koster det at klage?

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.

Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Betaling af gebyr i Klageportalen
Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Hvis du bliver fritaget for at anvende Klageportalen
Hvis du efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver fritaget for at indsende klage gennem Klageportalen, sender sekretariatet dig et kvitteringsbrev for modtagelsen af klagen, og samtidig bestiller sekretariatet en faktura hos Statens Administration. Statens Administration fremsender inden 7 dage en faktura til dig. Betalingsfristen fremgår af fakturaen.

Hvornår påbegyndes behandling af klagen?
Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Dette gælder også anmodning om opsættende virkning i de sager, hvor det er lovens udgangspunkt, at en klage ikke har opsættende virkning.

I de sagstyper, hvor rettidig indgivelse af klagen efter loven umiddelbart har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, får tidspunktet for gebyrets indbetaling ikke betydning for, hvornår den opsættende virkning af klagen indtræder.

Hvilke klager er undtaget fra kravet om betaling af gebyr?
En række sagskategorier er undtaget fra klagegebyr. Det gælder følgende:

1) Klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 40.

2) Klager over ekspropriationsbeslutninger efter

  • § 60 i naturbeskyttelsesloven,
  • § 23 i skovloven,
  • regler fastsat i medfør af § 60 a i naturbeskyttelsesloven,
  • § 27 i råstofloven,
  • § 33 i Tøndermarskloven,
  • § 40 i vandforsyningsloven,
  • § 22, stk. 2 og 4, i jordforureningsloven,
  • § 71 i vandløbsloven,
  • § 58 i miljøbeskyttelsesloven, og
  • afgørelser truffet i medfør af § 82 i miljøbeskyttelsesloven, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.

3) Klager over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 19 d-19 g, § 37, stk. 4, og § 37 a, stk. 3.

4) Klager over afgørelser efter skovlovens §§ 19-21.

5) Klager over afgørelser, der træffes efter de love på fødevare-, landbrugs- og fiskeriets område, som giver klageadgang til nævnet efter bestemmelserne i denne lovs §§ 49-72, 74 og 75, 77-89 og 93 og 94.

6) Klager over afgørelser efter § 13, stk. 6, i lov om apoteksvirksomhed.

7) Klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt, sammenstilling af oplysninger i databaser (dataudtræk) og indsigt i databeskrivelser m.v. efter lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysning.

Se i øvrigt bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv. (Se gældende bekendtgørelse på www.retsinformation.dk)