Hvordan klager du?

Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på forsiden af nævnets hjemmeside.

Disse link fører dig til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk (hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter 'Klageportal')

Du opretter en klage i Klageportalen.

Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder oplysninger om

  • Hvem der klager
  • Den afgørelse som du klager over
  • Den lokalitet/stedet som klagen drejer sig om
  • Hvad din klage går ud på Betaling af gebyr for at klage
  • Godkende og afslutte oprettelsen af klage

Du kan uploade dokumenter undervejs.

Der er korte hjælpetekster i Klageportalen, hvor du bliver guidet gennem forløbet med indtastning af en klage.

Du kan også se denne video med vejledning om indtastning af en klage

- Vedhæfte supplerende dokumenter til min klage

Oversigt over mine indtastede klager

youtube.jpg

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen

De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes.

Vær opmærksom på, at hvis din klage drejer sig om nedenstående sager, skal du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

  • fredning (naturbeskyttelseslovens § 40)
  • ophævelse af retsvirkninger af forslag til fredningsbestemmelser (naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 4)
  • forlængelse af frist for bortfald af fredningsforslag (naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3)
  • ekspropriation efter naturbeskyttelseslovens § 60 eller skovlovens § 23