Miljøoplysningsloven

Hvad kan der klages til Natur- og Miljøklagenævnet over?

Afgørelser der træffes af myndigheder eller organer, som er omfattet af miljøoplysningslovens § 1, stk. 1 og 2, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i to tilfælde.

For det første kan man klage over afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger særskilt til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, se hertil miljøoplysningslovens § 4, stk. 6.

Denne bestemmelse indebærer, at en borger som anmoder om aktindsigt i en sag om f. eks. miljøgodkendelse af en virksomhed, vil kunne klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om aktindsigt i miljøoplysninger.

For det andet kan man klage over afslag på aktindsigt, som træffes af organer, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt offentlig kontrol, jf. § 1, stk. 2, samt forsyningsselskaber m.v., der er omfattet af den offentlige forvaltning, jf. lovens § 1, stk. 1.

Denne bestemmelse indebærer, at en borger, som f.eks. anmoder om aktindsigt i miljøoplysninger i et privat selskab, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, kan klage over selskabets afslag på anmodningen.

Hvordan klager man?

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for indbringelse af klage?

Der gælder ikke nogen frister for indbringelse af klager over afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger i en sag om f.eks. miljøgodkendelse af en virksomhed.

Indbringelse for domstolene?

Myndigheder eller organers afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndigheders afgørelser for domstolene.