Planloven

Hvad kan der klages til Natur- og Miljøklagenævnet over? § 58

Nævnets mulighed for at behandle klager over afgørelser efter planloven afhænger af hvilken type afgørelse, der klages over.

A. (§ 58, stk. 1, nr. 1-3)

 • Kommunalbestyrelsers landzoneafgørelser
 • Kommunalbestyrelsers afgørelser om ekspropriation
 • Kommunalbestyrelsers tilladelse til påbegyndelse af et VVM-pligtigt anlæg

Disse afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse, både hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.

B. (§ 58, stk. 1, nr. 4)

Ved Regionsråds og kommunalbestyrelsers øvrige afgørelser efter planloven kan Natur- og Miljøklagenævnet kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Retlige spørgsmål er bl.a.:

 • om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
 • om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
 • om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
 • om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
 • om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
 • om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
 • om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Hvem kan klage? - § 59

 • Miljøministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
  • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
  • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvordan klager man? - § 60

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 60

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - § 60

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - § 62

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.