Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

 

Praksis for beregning af klagefrister

Postnord (tidligere Post Danmark) har indført nye typer af breve i stedet for A- og B-breve og forventer fremover kun at uddele almindelige breve 2 gange om ugen. Forsendelsestiden for fysisk post ændres derfor. Ændringen gælder fra den 1. juli 2016. Se evt. Postnords hjemmeside: www.post.dk.

En del af de afgørelser, som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, sendes som fysisk post.  Hvis afgørelsen ikke er blevet offentliggjort, løber der normalt en klagefrist på 4 uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er afleveret i modtagerens postkasse. Se evt. mere om klagefristerne på nævnets hjemmeside:www.nmkn.dk. De nye forsendelsestider har derfor betydning for beregning af klagefristen.

Hvis en afgørelse er sendt som fysisk post, og afgørelsen ikke er blevet offentliggjort, vil Natur- og Miljøklagenævnet fremover beregne klagefristen med udgangspunkt i følgende:

Afgørelser sendt som almindeligt brev 

  • Post sendt mandag eller tirsdag: Klagefristen beregnes fra mandag i den efterfølgende uge
  • Post sendt onsdag, torsdag eller fredag: Klagefristen beregnes fra onsdag i den efterfølgende uge

Afgørelser sendt som quickbrev

  • Post sendt som quickbrev: Betragtes som kommet frem til modtageren 2 hverdage efter afsendelsen. Lørdag betragtes som en hverdag.

 Hvis der er oplysninger, som tyder på, at det almindelige brev eller quickbrevet først er modtaget senere, vil nævnet dog undersøge det nærmere. Hvis det viser sig, at brevet rent faktisk er modtaget på en senere dato, vil nævnet beregne klagefristen fra denne dag.

Oplysninger om dato for klagefristens udløb

I forhold til afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven[1], husdyrbrugloven[2] og havmiljøloven[3], som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, har den myndighed, som træffer afgørelsen, pligt til at oplyse datoen for klagefristens udløb. Dette bør ske efter følgende retningslinjer:

Hvis afgørelsen offentliggøres / bekendtgøres

Hvis afgørelsen efter lovgivningen skal offentliggøres eller bekendtgøres, skal klagefristen altid beregnes fra datoen for offentliggørelsen / bekendtgørelsen. Dette uanset, hvornår og hvordan afgørelsen meddeles direkte til adressaten og eventuelle andre parter i sagen.

Hvis afgørelsen kun sendes som almindeligt brev eller quickbrev (dvs. offentliggøres / bekendtgøres ikke)

Hvis myndigheden vælger at sende en afgørelse til en modtager som almindeligt brev eller quickbrev, skal myndigheden beregne klagefristen i overensstemmelse med det, som fremgår af pkt. 1 ovenfor.

Hvis afgørelsen kun sendes som e-mail eller digital post (dvs. offentliggøres / bekendtgøres ikke)

Hvis myndigheden sender en afgørelse til en modtager pr. e-mail eller digital post, skal klagefristen beregnes fra afsendelsesdatoen.

Hvis afgørelsen sendes på forskellige måder til samme modtager

Hvis myndigheden sender til samme modtager på forskellige måder, skal klagefristen for modtageren beregnes fra den tidligste dato, hvor afgørelsen kan være kommet frem til modtageren. Hvis myndigheden f.eks. sender et almindeligt brev og samme dag sender brevet som vedhæftet fil i en e-mail, skal klagefristen beregnes fra afsendelsesdatoen for e-mailen.

Hvis afgørelsen sendes på forskellig måde til forskellige modtagere

Hvis myndigheden sender på forskellige måder til forskellige modtagere, skal myndigheden beregne og angive klagefristen konkret i forhold til de enkelte modtagere, så de ikke kan være i tvivl om, hvilken frist der gælder for dem hver især.

Bemærk i øvrigt: Hvis klagefristen udløber på en helligdag, skal fristen forlænges til førstkommende hverdag.

Oplysninger om forsendelsesmåde ved videresendelse af klagen via Klageportalen

Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager en klage via Klageportalen, vurderer nævnet, om klagefristen er overskredet. Hvis der er tale om en afgørelse, som ikke har været offentliggjort / bekendtgjort, og hvis klagen er oprettet i Klageportalen tæt på udløbet af 4-ugersfristen, har nævnet brug for at vide, om afgørelsen er sendt som almindeligt brev, quickbrev, digital post, e-mail eller evt. på anden vis.

Natur- og Miljøklagenævnet skal derfor anmode om, at myndigheden i disse tilfælde i forbindelse med videresendelse i Klageportalen oplyser til nævnet, hvordan og hvornår afgørelsen er blevet sendt af hensyn til nævnets vurdering af, om klagefristen er overskredet. Herunder om afgørelsen er sendt på forskellige måder og evt. på forskellige måder til forskellige modtagere.

Natur- og Miljøklagenævnet vil følge udviklingen

Postnord tilbyder andre brevtyper, som nogle myndigheder måske fremover vil bruge til forsendelse af afgørelser. Desuden vil der kunne ske andre ændringer i forsendelse af fysisk post, som kan have betydning for, hvornår fysisk post må betragtes som kommet frem til modtageren. Endvidere har Justitsministeriet oplyst, at de vil udsende en ny cirkulæreskrivelse om beregning af klagefrister i forbindelse med fysisk post.

Natur- og Miljøklagenævnet vil derfor følge udviklingen i forhold til forsendelse af fysisk post og ændre praksis, hvis forholdene ændrer sig. 


[1] Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse

[2] Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

[3] Lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015 om beskyttelse af havmiljøet

Hvordan klager jeg til Natur- og Miljøklagenævnet?

Du klager digitalt via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som du finder link til på forsiden af nævnets hjemmeside.
Linkene fører dig direkte til Klageportalen i enten borger.dk eller virk.dk

Hvordan klager jeg gennem Klageportalen?

Du opretter en klage i Klageportalen. Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder oplysninger om

- Hvem der klager
- Den afgørelse som du klager over
- Den lokalitet som klagen drejer sig om
- Hvad din klage går ud på
- Betaling af gebyr for at klage
- Godkende og afslutte oprettelsen af klage

Du kan uploade dokumenter undervejs.
Der er korte hjælpetekster i Klageportalen.

Vær opmærksom på følgende tekniske forhold:
Navnet på en fil, som du uploader, må ikke være længere end 45 karakterer.

Filens navn må ikke indeholde plustegn eller apostroftegn.

Klageportalen tillader følgende filformater: docm, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, msg, txt, csv, rtf, gif, jpg, htm, mht, tif, bmp, jpeg, png og zip.

Du kan også se denne video med vejledning om indtastning af en klage

Hvem kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet?

Det er lovgivningen, som fastsætter, hvem der kan klage, og det er derfor forskelligt fra sag til sag, hvem der har ret til at klage.

Du kan klage som privatperson, som virksomhed eller som forening/organisation.

Du kan også klage, hvis du repræsenterer en borger, virksomhed eller forening/organisation (så er du såkaldt ’partsrepræsentant’).

Endelig kan du lade en professionel klage på dine vegne f.eks. en advokat eller landbrugskonsulent.

Husk at give fuldmagt til den, som repræsenterer dig. (Det er dog ikke nødvendigt, hvis det er en professionel repræsentant f.eks. advokat eller landbrugskonsulent).

Hvor finder jeg en klagevejledning?

I den afgørelse du ønsker at klage over, skal der være en vejledning om klagefrist, hvem der kan klage, og hvad man kan klage over.

Du kan også læse klagereglerne for de enkelte lovområder her.

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min klage?

Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvilken type sag det drejer sig om, og hvor kompleks sagen er. Sagsbehandlingstiden varierer meget. Du kan læse mere her på hjemmesiden.

Hvordan får jeg svar?

Afgørelsen på din klage bliver sendt til den emailadresse, som du har oplyst ved indgivelse af klagen.

Jeg har et spørgsmål til en klage, jeg har indsendt via Klageportalen. Hvad gør jeg?

Du kan skrive til Natur- og Miljøklagenævnet på email: eller ringe på telefon nr. 7254 1101
Husk at oplyse klagesagens ID nr.

Hvordan får jeg hjælp til at bruge Klageportalen?

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside finder du vejledning under 'Hvordan klager du?'. Her finder du også videovejledninger.

Du kan henvende dig til nævnets supportfunktion på email: eller ringe på telefon nr. 7254 1101.

Du kan henvende dig til kommunens borgerservice.

Hvordan betaler jeg gebyret?

Når du taster din klage ind i Klageportalen, bliver du guidet til betalingssystemet. Her betaler du gebyret med et betalingskort. Klagen bliver først videresendt, når gebyret er betalt – og du har endeligt godkendt din klage.

Hvis nævnet imødekommer en anmodning fra dig om fritagelse for at klage via Klageportalen, kan du klage via en email eller brev til den myndighed, som har truffet afgørelsen, som du vil klage over. I den situation får du tilsendt en faktura til betaling. Der er en betalingsfrist på 14 dage. Fristen fremgår af fakturaen.

Kan jeg få mit gebyr tilbagebetalt?

Du får gebyret tilbagebetalt i følgende situationer:

  • hvis du får helt eller delvist medhold i klagen
  • hvis din klage bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • hvis du ikke er klageberettiget
  • hvis Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle din klage

Hvis du frafalder din klage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil du som udgangspunkt også få gebyret tilbage. Natur- og Miljøklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Hvis du får gebyret tilbagebetalt, udbetales det til din NemKonto.

Får jeg mit gebyr tilbage, hvis jeg alligevel ikke vil klage?

Hvis du fortryder din klage og ønsker at trække den tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil du som udgangspunkt også få gebyret tilbage.

Natur- og Miljøklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Hvis du får gebyret tilbagebetalt, udbetales det til din NemKonto.

Hvorfor skal jeg betale for at klage?

Folketinget har bestemt, at det skal koste et gebyr på kr. 500 at klage over en afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Jeg vil ikke klage alligevel. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du fortryder din klage – det vil formelt sige, at du ’frafalder din klage’ – skal du gå ind i Klageportalen og lukke din sag. Du logger dig på Klageportalen, ligesom da du oprettede klagen. På forsiden kan du se den klage, som du har oprettet. Her kan du frafalde din klage.

Hvis du har fået imødekommet dit ønske om at klage udenom Klageportalen og herefter ønsker at frafalde din klage, skriver du til Natur- og Miljøklagenævnet på .

Jeg har klaget og har nu supplerende materiale til min klagesag. Hvad gør jeg?

Du skal logge på Klageportalen og finde din sag. Her har du mulighed for at indsende supplerende materiale til sagen.

Se videovejledning om, hvordan du vedhæfter supplerende dokumenter

Hvis du har fået imødekommet dit ønske om at klage udenom Klageportalen, sender du materialet på email til 

Jeg er flyttet/har fået nye email-adresse, hvad gør jeg?

Du skriver til Natur- og Miljøklagenævnet på email:

Kan jeg klage via min mobil eller tablet?

Ja, via internettet på din mobil eller tablet kan du tilgå nmkn.dk, hvorfra der er link direkte til Klageportalen, som ligger på borger.dk og virk.dk.

Hvordan klager jeg, hvis der er tekniske problemer i Klageportalen?

Hvis Klageportalen midlertidigt er ude af funktion, og klagefristen i din afgørelse er ved at udløbe, kan du sende en email til og meddele, at du ønsker at indgive klage, men at Klageportalen ikke er tilgængelig. Du skal oplyse i emailen:

  • Hvilken afgørelse du ønsker at klage over (hvem har truffet afgørelsen, dato og lovgrundlag)
  • Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, email, telefon-nummer)

I tilfælde af driftsproblemer i Klageportalen vil din email blive anset for at være en rettidigt indgivet foreløbig klage.

Du vil herefter modtage en email fra Natur- og Miljøklagenævnet, som bekræfter modtagelse af din foreløbige klage og vejleder om, hvad du efterfølgende skal gøre. Når Klageportalen igen er i drift, skal du hurtigst muligt (inden for tre hverdage) indtaste din klage i portalen. Natur- og Miljøklagenævnet vil give besked, så snart Klageportalen igen er i drift og vil oplyse om, hvornår klagen skal være tilgængelig i Klageportalen. Du skal derfor være opmærksom på, om du har fået en email fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvad er KlageID?

”KlageID” er et nummer, der identificerer din klage. Nummeret fremgår af den kvittering, som du modtager, når du er færdig med at indtaste din klage i Klageportalen og har betalt gebyr.

Du bruger KlageID til at genfinde klagen i portalen, og hvis du har brug for at henvende dig til supporten.

Hvilke filformater kan jeg sende via Klageportalen?

I Klageportalen kan du indsende word-filer, excel-filer, pdf-filer samt også en del andre filformater: docm, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, msg, txt, csv, rtf, gif, jpg, htm, mht, tif, bmp, jpeg, png og zip.

Vær opmærksom på følgende tekniske forhold:
Navnet på en fil, som du uploader, må ikke være længere end 45 karakterer.

Filens navn må ikke indeholde plustegn eller apostroftegn.

Kan jeg sende links til nævnet?

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke links, da disse kan blive forældet.
Du kan indsende følgende filer: I word-filer, excel-filer, pdf-filer samt også en del andre filformater: docm, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, msg, txt, csv, rtf, gif, jpg, htm, mht, tif, bmp, jpeg, png og zip.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har mulighed for at bruge Klageportalen?

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen.

De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen. Du får besked fra Natur- og Miljøklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes.

Vær opmærksom på, at hvis din klage drejer sig om nedenstående sager, skal du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen direkte til Natur- og Miljøklagenævnet:

 - fredning (naturbeskyttelseslovens § 40)
 - ophævelse af retsvirkninger af forslag til fredningsbestemmelser (naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 4)
 - forlængelse af frist for bortfald af fredningsforslag (naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3)
 - ekspropriation efter naturbeskyttelseslovens § 60 eller skovlovens § 23