Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lovområder

Her finder du en kort introduktion til nogle af de lovområder, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klagesager.

Oversigten er under opdatering og er således ikke udtømmende.

Du kan – via link til afgørelsesportalen – læse konkrete afgørelser indenfor hvert lovområde, herunder afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævn (NMKN).

 

Oversigt over love der vedrører Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Drift af landbrugsjorder  
Hold af dyr
Landdistriktsfonden
Landbrugsstøtteloven  
Fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) 
Hesteloven  
Sprøjtejournalloven  
Hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg  
Hold af slagtekalkuner  
Indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin  
Slagtekyllingeloven  
Sikring af dyrepatogener  
Foderstofloven  
Udendørs hold af svin
Dyreværnsloven
Indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer
Dyrlægeloven
Hundeloven
Fødevareloven
Støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
Strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
Visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.   
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
Jordfordelingsloven
Dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Landbrugsloven
Ophørsstøtteloven
Fiskeri, ophørsstøtteloven
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Innovationsloven  
Økologiloven
Hav- og Fiskerifonden
Jordforbedringsloven  
Planteskadegørerloven
Biavlsloven
Frøloven  

Oversigten er ikke udtømmende.