Lovområder

Her finder du en kort introduktion til nogle af de lovområder, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klagesager.

Oversigten er under opdatering og er således ikke udtømmende.

Du kan – via link til afgørelsesportalen – læse konkrete afgørelser indenfor hvert lovområde, herunder afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævn (NMKN).

 

Oversigt over love der vedrører Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Drift af landbrugsjorder 
Hold af dyr
Landdistriktsfonden
Landbrugsstøtteloven 
Fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) 
Hesteloven 
Sprøjtejournalloven 
Hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg 
Hold af slagtekalkuner 
Indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin 
Slagtekyllingeloven 
Sikring af dyrepatogener 
Foderstofloven 
Udendørs hold af svin
Dyreværnsloven
Indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer
Dyrlægeloven
Hundeloven
Fødevareloven
Støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
Strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
Visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.   
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
Jordfordelingsloven
Dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Landbrugsloven
Ophørsstøtteloven
Fiskeri, ophørsstøtteloven
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Innovationsloven 
Økologiloven
Hav- og Fiskerifonden
Jordforbedringsloven 
Planteskadegørerloven
Biavlsloven
Frøloven 

Oversigten er ikke udtømmende.