Havstrategiloven

Loven gennemfører dele af havstrategirammedirektivet (EP/Rdir 2008/56 om fastlæggelse af en ramme for fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger). Direktivets formål er at tilvejebringe de rammer, der skal til for at sikre, at de enkelte medlemsstater kan opnå eller opretholde god miljøtilstand i havene omkring EU.

Lovens formål er at fastlægge rammerne for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i de danske havområder. Det centrale virkemiddel til at opnå god miljøtilstand er udarbejdelsen af havstrategier.

Det fremgår af loven, at miljøministeren som udgangspunkt vil udarbejde en havstrategi for de danske dele af Nordsøen, herunder Kattegat, og en havstrategi for de danske dele af Østersøen og, at hver enkelt havstrategi består af en række deleementer, der udarbejdes i en løbende proces.

Videre fremgår det, at hver havstrategi omfatter en basisanalyse med beskrivelse af tilstand og påvirkninger af de enkelte havområder, en beskrivelse af hvad der forstås ved god miljøtilstand, en fastlæggelse af mål for natur- og miljøtilstand med tilhørende indikatorer, et overvågningsprogram og et indsatsprogram. De enkelte dele skal sendes i høring med en indsigelsesfrist på 12 uger.

Loven omfatter også den undtagelsesbestemmelse, at miljøministeren i et indsatsprogram kan fastlægge områder, hvor miljømålene eller god miljøtilstand ikke kan opnås i alle henseender