Jordforureningsloven

Jordforureningsloven er i forhold til miljøbeskyttelsesloven en speciallov, der skal beskytte grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt mod følgerne af jordforurening. Den indeholder regler om at

• fjerne jordforurening
• forebygge ny jordforurening
• oplyse om steder, hvor der findes jordforurening

Jordforurening skal fjernes af forureneren. Med henblik herpå indeholder loven hjemmel til at give forureneren påbud om at undersøge og fjerne forureningen og genoprette den hidtidige tilstand. Påbud meddeles af kommunen. Man kan klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Mange sager drejer sig om forurening fra en villaolietank. Der findes her en lovpligtig forsikringsordning, der betyder, at tankejerens ansvar er dækket af et forsikringsselskab, som sørger for at opfylde kommunens påbud.

Hvis der ikke findes en ansvarlig forurener, er det overladt til regionen at foretage afværgeindsats over for forureningen, i det omfang den har økonomisk mulighed for det.

Nye jordforureningsproblemer forebygges blandt andet, ved at det ofte kræver tilladelse fra kommunen at bygge på forurenede arealer, og ved at flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunen.

Anbringelse af forurenet jord skal som udgangspunkt ske efter tilladelse fra kommunen eller på et miljøgodkendt anlæg. Al form for anbringelse af jord i en råstofgrav kræver desuden en særskilt dispensation fra regionen. Man kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over disse tilladelser, godkendelser og dispensationer.

Arealer, hvor der er forurening, eller hvor der har været forurenende virksomheder, bliver forureningskortlagt af regionen. Desuden er alle arealer i byzone som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede i et regulativ fra kommunen.