Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelseslovens formål er at forebygge og begrænse forurening bl.a. gennem forudgående tilladelser samt påbud og forbud til forurenende virksomheder og aktiviteter.

Kommunerne og Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse/tilladelse, påbud og forbud efter miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Kommunernes og Miljøstyrelsens afgørelser kan med få undtagelser påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen, en række landsdækkende miljø- og interesseorganisationer samt andre, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.