Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Museumsloven

Museumsloven har bl.a. til formål at sikre varetagelsen af opgaver vedrørende sten- og jorddiger og fortidsminder på landjorden og havbunden.

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger (lovens § 29 a) og fortidsminder (lovens § 29 e og § 29 g). Fravigelse af de generelle forbud mod tilstandsændringer forudsætter, at der meddeles dispensation.

Kommunalbestyrelsers afgørelser om dispensation fra forbuddet mod tilstandsændringer af sten- og jorddiger og Kulturarvsstyrelsens afgørelser om dispensation fra forbuddet mod tilstandsændringer af fortidsminder kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

se også ..

Bekendtgørelse af museumsloven - Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.april 2014 (link til retsinfo.dk)

NMKN's afgørelser efter museumsloven