Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Samtidig skal loven give offentligheden adgang til naturen og forbedre mulighederne for friluftslivet.

Naturbeskyttelsesloven indeholder bl.a. regler, der tilsigter at beskytte en række naturtyper: søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev samt klitfredede arealer.

Omkring strande, søer og åer, skove, fortidsminder og kirker gælder der særlige beskyttelseslinjer/byggelinjer, hvorefter der inden for en bestemt afstand ikke må opføres bebyggelse eller i øvrigt foretages ændringer i terrænet i form af beplantning, hegning m.v.

Afvigelser fra de generelle beskyttelsesbestemmelser forudsætter, at der meddeles dispensation.

Loven indeholder også regler, der skal være med til at sikre, at de biologiske værdier i internationale naturbeskyttelsesområder bevares. Reglerne giver mulighed for at indgå aftale om eller påbyde en drift, der vurderes at være nødvendig for at undgå forringelser af området.

Andre væsentlige elementer i naturbeskyttelsesloven er reglerne om offentlighedens adgang til at færdes i naturen og regler om opsætning af reklamer i det åbne land.

Sager vedrørende beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer, aktiviteter i internationale naturbeskyttelsesområder, friluftsreklamer og offentlighedens adgang til naturen er henlagt til kommunalbestyrelserne og for visse sager til Naturstyrelsen og Vejdirektoratet.

Naturbeskyttelsesloven indeholder endvidere regler om naturfredning i form af regler om fredningssagers rejsning og videre forløb og om dispensation fra fredninger. Disse regler er beskrevet i et særskilt afsnit om Naturfredning.