Naturfredning

Fredningsbegrebet

Fredning er betegnelse for en særlig beskyttelse af værdifulde naturområder, landskaber og fortidsminder. En fredning kan gå ud på bevaring af den nuværende tilstand eller tilvejebringelse af en bestemt tilstand, der herefter skal bevares. Der kan også fastsættes regler om offentlighedens adgang til området.

Fredning indskrænker juridisk set en grundejers rettigheder over sin ejendom. Fredningsinstituttet er karakteristisk ved, at der én gang for alle gøres op med et bestemt geografisk områdes anvendelsesmuligheder, og at de herved fastsatte rådighedsindskrænkninger gennemføres mod erstatning.

Der er i lovgivningen i dag en række andre muligheder end fredning til at sikre og genskabe natur, f.eks. erhvervelse og frivillige aftaler efter naturbeskyttelseslovens regler om naturforvaltning, tilbud om tilskud til særlige miljøvenlige landbrugsdriftsformer, og aftaler og tilskudsordninger efter skovloven.

Fredning af et område vil derfor normalt kun komme på tale i de tilfælde, hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller offentlig adgang ikke kan opfyldes ved anvendelse af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen.

Rejsning af fredningssager

Fredningssager kan rejses af miljøministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening. Der er nedsat 13 fredningsnævn fordelt med to fredningsnævn i Region Nordjylland og i Region Midtjylland samt tre fredningsnævn i hver af de øvrige regioner. Fredningsnævnene består af en dommer, et medlem udpeget af Miljøministeren og et medlem, der er valgt af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Fredningsnævnet kan til varetagelse af lovens formål gennemføre fredning af landarealer og ferske vande. I forbindelse med fredninger på land kan fredningsnævnet også gennemføre fredning på tilgrænsende lavvandede dele af søterritoriet.

Fredningsnævnet fastsætter erstatningen til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem.

Fredningsnævnenes kompetence er begrænset til udelukkende at behandle fredningssager og dispensationer fra fredninger.