Oversvømmelsesloven

Loven har til formål at fastlægge rammerne for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer med henblik på at nedbringe de negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen skal senest 22. oktober 2015 vedtage en risikostyringsplan i overensstemmelse med lovens bilag 2 for hvert af de udpegede risikoområder. Risikostyringsplanerne skal koordineres med vandplanerne, der udarbejdes efter miljømålslovens § 3.

Endeligt vedtagne risikostyringsplaner og senere revurderinger af disse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.