Råstofloven

Råstofloven handler om indvinding af sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Loven regulerer udnyttelse af råstoffer på landjorden og på søterritoriet og kontinentalsoklen.

Lovens formål er, at udnyttelse af råstoffer sker som led i en bæredygtig udvikling og på grundlag af en afvejning mellem hensyn til råstofressourcernes omfang og kvalitet og erhvervsmæssige hensyn overfor hensyn til bl.a. natur og miljø.

Loven indeholder regler om kortlægning, planlægning, efterforskning, indvinding og efterbehandling.

Der må ikke ske indvinding uden tilladelse.

På land : Her er det regionerne, der fastlægger retningslinjerne i form af råstofplaner. Regionerne har også ansvaret for at give tilladelser og føre tilsyn. Indvinding på land er opdelt i to kategorier, henholdsvis erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig indvinding.

På søterritoriet og kontinentalsoklen : Her er ansvaret samlet hos Naturstyrelsen. Der er forskellige typer af tilladelser. I fællesområder kan alle få tilladelse til indvinding. Andre områder udbydes i auktion, og tilladelser i auktionsområder gives med eneret. Derudover har bygherrer mulighed for at få udlagt områder til større anlægsprojekter mv. Der betales vederlag til staten for indvundne råstoffer.