Skovloven

Hovedformålet med skovloven er at sikre og øge landets skovarealer både af hensyn til skovbruget og landets træforsyning, og på grund af skovenes æstetiske og rekreative værdi samt miljømæssige betydning.
Centralt i skovloven er begrebet fredskovspligt, der er en reservation af arealer til skovbrugsformål. Loven indeholder regler om pålæggelse og ophævelse af fredskovspligt, samt regler hvorefter byggeri, udstykning og terrænændringer, som ikke er nødvendige for skovdriften, kun kan tillades på fredskovspligtige arealer, når særlige grunde taler for det.
Skovloven indeholder endvidere en række bestemmelser om bæredygtig skovdrift og om beskyttelse af skovens naturtyper og levesteder for arter m.v.