Tøndermarskloven

Lovens formål er navnlig at bevare Tøndermarskens ydre koge og den nedre del af Vidåsystemet som et samlet naturområde af national og international betydning.

Det fremgår af lovens § 44, hvilke afgørelser der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.