Vandforsyningsloven

Vandforsyningslovens hovedformål er at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af vandressourcen gennem indvinding og forsyning af vand. Til brug herfor indeholder loven blandt andet bestemmelser om planlægning af vandforsyningen, regler om tilladelse til indvinding af vand og kvaliteten heraf samt om ekspropriation til fordel fra vandforsyningsanlæg.

Kommunalbestyrelsen er planlæggende myndighed, afgørelsesmyndighed i 1. instans og tilsynsmyndighed efter loven.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven kan med en række undtagelser påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.