Vandløbsloven

Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, pumpelag og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande samt diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.

Vandløbsloven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i.

Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for de vandløb m.v., der er omfattet af loven.

Vandløbsmyndighedens afgørelser, bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.