Miljø- og Fødevareklagenævnet

Folketinget vedtog den 19. december 2016 forslag nr. 44 til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den nu vedtagne lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Lov nr. 1715 af 27. december 2016) trådte i kraft den 1. februar 2017. Du finder en oversigt over nævnets medlemmer her

Med loven sammenlægges to af Miljø- og Fødevareministeriets klageinstanser, henholdsvis Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til ét nyt uafhængigt nævn for klager over afgørelser fortrinsvist på Miljø- og Fødevareministeriets område. Oprettelsen af Miljø- og Fødevareklagenævnet er samtidigt et led i opdelingen af Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagerne vedrørende planforhold udskilles til det nyoprettede Planklagenævn.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver den øverste og uafhængige administrative klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område, i det omfang dette følger af den øvrige lovgivning. Nævnet vil også blive den øverste klageinstans for afgørelser på visse andre ministerområder, i det omfang dette følger af sektorlovgivningen.

Nævnet inddeles i ni afdelinger, der udgøres af en formand, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren, to medlemmer, der udpeges af landsretterne blandt retternes medlemmer, samt to sagkyndige i henholdsvis industriforhold, jordforureningsforhold, grundvands- og vandforsyningsforhold, jordbrugsforhold, marine forhold, ferskvandsforhold, fødevareforhold, veterinærforhold eller 4 læge medlemmer, der udpeges af Folketinget.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus, der er en selvstændig styrelse under Erhvervsministeriet.

Ud over klagesagsbehandling formidler Miljø- og Fødevareklagenævnet kendskab til nævnets afgørelser, således at borgere, myndigheder og andre interessenter kan drage nytte af erfaringer fra den afgørelsespraksis som fremgår af de konkrete afgørelser.