Til myndighed

Førsteinstans skal - som udgangspunkt senest 3 uger efter klagefristens udløb - behandle og videresende klagen via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Myndigheden skal endvidere fremsende de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Klageportalen oplister specifikt, hvilke dokumenter der skal indsendes ift. de forskellige typer sager. 

Skulle klageren have valgt forkert førsteinstans, er det den myndighed, som har modtaget klagen, der er ansvarlig for at videresende til korrekt førsteinstans i Klageportalen.

Det er desuden meget vigtigt, at myndigheden i Klageportalen husker at tilføje eventuelle andre parter på klagesagen.

Hvis store kortplaner eller lignende fysiske sagsakter indgår i sagen, sendes disse separat pr. post eller elektronisk til .

Klageportalen: De filer, som indsendes, skal være adskilte og så vidt muligt navngivet efter deres indhold, dvs. ikke som sammenhængende tiff-fil eller pdf-fil med alle sagens akter.

Sammen med klagen skal følgende sagsakter fremsendes i det omfang, de er relevante for klagesagens behandling. Klageportalen oplister, hvilke dokumenter der skal indsendes ift. de forskellige typer sager. Det vil typisk være:

  • En aktliste over alle sagens akter.
  • Klagen (findes ‘automatisk’ i Klageportalen og skal ikke indsendes selvstændigt).
  • Den afgørelse, der klages over.
  • I ansøgningssager ansøgningen, der ligger til grund for den meddelte afgørelse, herunder eventuelle ændringer/tilføjelser til ansøgningen. I godkendelsessager godkendelsen/tilladelsen, samt evt. tillæg/øvrige godkendelser.
  • Alle relevante sagsakter med de oplysninger, kommunen har anvendt som grundlag for afgørelsen. Dubletter bør undgås.
  • Myndighedens bemærkninger til klagen inklusiv myndighedens overvejelse om genoptagelse af sagen.
  • Dokumentation for høringer forud for den meddelte afgørelse, herunder høringssvar.
  • Dokumentation for annoncering, hvis afgørelsen har været offentliggjort. Hvis afgørelsen har været offentliggjort, medsendes dokumentation for denne offentliggørelse (kopi af annonce med dato for annoncering).
  • Dokumentation for eventuel offentlig høring forud for afgørelsen (kopi af annonce med dato for annoncering).
  • Links kan ikke indgå i sagen, da disse kan blive forældede.

Samtidig med videresendelsen af klagen skal myndigheden sende kopi af sine bemærkninger til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Dette kan gøres i Klageportalen.

Hvis førsteinstansen modtager en henvendelse fra en klager om, at det ikke er muligt at indtaste klagen i Klageportalen på grund af driftsproblemer, skal myndigheden henvise klager til at skrive til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet på . Se nærmere om nævnets procedure ved it-nedbrud under spørgsmål og svar.


Hvordan håndterer førsteinstans en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen? Klik på dette link