Forslag til klagevejledning i førsteinstansernes afgørelser om brug af Klageportalen

I afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, skal I indsætte en klagevejledning med oplysning om, hvordan klageren skal indgive en eventuel klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet foreslår, at I bruger en klagevejledning fx med følgende indhold:

"Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til [Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet].

Klagen skal indgives inden [indsæt klagefristen efter de regler, der gælder for den afgørelsen, I har truffet].

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for [angiv jeres myndigheds navn] via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til [jeres myndigheds navn]. Hvis [jeres myndigheds navn] fastholder afgørelsen, sender [jeres myndigheds navn] klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

[Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet] afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til [jeres myndigheds navn]. [Jeres myndigheds navn] videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.”