Førsteinstansernes indsendelse og oplysning af sagen

Førsteinstanserne skal efterleve de regler for indsendelse af klager fastlagt i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet hhv. lov om Planklagenævnet herunder følgende:

1. Førsteinstansen skal, hvis den fastholder sin afgørelse, efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet via Klageportalen. Indsendelsen skal ske snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb.

2. Når klagesagen modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet, skal den som udgangspunkt være fuldt oplyst af førsteinstansen. Klageportalen oplister de dokumenter, som førsteinstansen typisk skal indsende afhængigt af sagstype, herunder den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse samt en udtalelse fra førsteinstansen.

3. Når førsteinstansen videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet, skal den samtidig sende en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede (typisk ansøger og klager) med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Førsteinstansen bedes sende en kopi af brevet til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet. Pligten til at meddele parterne en 3-ugers frist gælder også i de tilfælde, hvor førsteinstansen vurderer, at der ikke er behov for yderligere bemærkninger.

Førsteinstansen kan anvende Klageportalen til at orientere sagens parter om sin udtalelse. Det forudsætter, at førsteinstansen har de relevante email-adresser og opretter relevante parter på klagesagen. Ellers skal orientering ske som hidtil.

I de tilfælde, hvor førsteinstansen modtager en foreløbig klage, skal sagen først sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet i overensstemmelse med ovennævnte indsendelsesprocedure, når den uddybende klage er modtaget, og førsteinstansen har vurderet, om afgørelsen fastholdes. Førsteinstansen bør fastsætte en frist for uddybning over for klager og følge op.