Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Havmiljøloven

Afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 51

 • Miljøstyrelsens afgørelser om havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten, jf. § 24 a.
 • Naturstyrelsens afgørelser om dumpning af optaget havbundsmateriale, jf. § 26.
 • Naturstyrelsens afgørelser om dispensation fra krav til ballastvand, jf. § 19 b, stk. 3.
 • Miljøstyrelsens afgørelser om oprettelse af hurtigfærgeruter, jf. § 33, stk. 2.
 • Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens afgørelser om miljøskade, jf. kapitel 14 a.

Følgende kan klage, jf. § 52

 • Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,
 • Kommunalbestyrelsen,
 • Sundhedsstyrelsen,
 • Forbrugerrådet,
 • Danmarks Fiskeriforening,
 • Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere,
 • Danmarks Rederiforening,
 • Bilfærgernes Rederiforening,
 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
 • Danske Havne, og
 • Foreningen af Lystbådehavne i Danmark,

samt

 • Lokale foreninger eller organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og som har anmodet om underretning om afgørelserne,
 • Lokale foreninger eller organisationer, der varetager væsentlige rekreative interesser, og som har anmodet om underretning om afgørelserne, når en afgørelse berører sådanne interesser
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man, jf. § 51, stk. 6

Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. Myndigheden oversender sagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Frist for at indgive klage, jf. § 51, stk. 5

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt (generelt dagen efter at afgørelsen er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages over tilladelse til dumpning, jf. § 53

En klage over en afgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale har som udgangspunkt opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen ikke må udnyttes før der foreligger en ny afgørelse i sagen fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Virkning af at der klages over afgørelser om dispensation fra krav til ballastvand, havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten og afgørelser om hurtigfærgeruter, jf. § 53a

En klage over disse afgørelser har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen må udnyttes, inden klagesagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Indbringelse for domstolene

Natur- og Miljøklagenævnet afgørelser kan indbringes for domstolene.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.