Havmiljøloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 51

 • Afgørelser om dumpning af optaget havbundsmateriale, jf. § 26, og afgørelse om foretagelse af undersøgelser heraf efter § 45 a.

 • Afgørelser om dispensationer truffet efter regler fastsat med hjemmel i § 19 b, stk. 3.

 • Afgørelser efter § 34 a, stk. 3, og afgørelser truffet efter regler fastsat med hjemmel i § 30, stk. 1, § 33, stk. 2 og 4, og § 34 a, stk. 3.

 • Afgørelser efter kapitel 14 a.

Følgende kan klage, jf. § 52

 • Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,

 • Kommunalbestyrelsen,

 • Sundhedsstyrelsen,

 • Forbrugerrådet,

 • Danmarks Fiskeriforening,

 • Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere,

 • Danmarks Rederiforening,

 • Bilfærgernes Rederiforening,

 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,

 • Danske Havne,

 • Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, og

 • Olie Gas Danmark

samt

 • Lokale foreninger eller organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og som har anmodet om underretning om afgørelserne,

 • Lokale foreninger eller organisationer, der varetager væsentlige rekreative interesser, og som har anmodet om underretning om afgørelserne, når en afgørelse berører sådanne interesser

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve at foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne som dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man, jf. § 51, stk. 3

Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. Myndigheden oversender sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Frist for at indgive klage, jf. § 51, stk. 2

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages over tilladelse til dumpning, jf. § 53

En klage over en afgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale har som udgangspunkt opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen ikke må udnyttes før der foreligger en ny afgørelse i sagen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Virkning af at der klages - §§ 53a-53b

En klage over følgende afgørelser om dispensation meddelt i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 19 b, stk. 3, og klage over afgørelser om påbud efter § 34 a, stk. 3, og godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 30, stk. 1, § 33, stk. 2, og § 34 a, stk. 3, har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og fødevareministeren kan dog fastsætte regler om, at visse godkendelser meddelt i medfør af regler fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage dermed skal have opsættende virkning.

En klage over afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 33, stk. 4, og afgørelser efter § 45 a har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.Der gælder ikke en søgsmålsfrist for indbringelse af myndigheders afgørelser for domstolene.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.