Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Havstrategiloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over?  - § 19

  • Processuelle spørgsmål i forbindelse med tilvejebringelsen af havstrategierne dvs. over miljøministerens basisanalyser, beskrivelser af god miljøtilstand, fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer.

Nævnet kan således ikke tage stilling til spørgsmål om havstrategiernes indhold. Et processuelt spørgsmål kan f.eks. være spørgsmål om, hvorvidt berørte kommunale myndigheder er blevet hørt.

Hvem kan klage? - § 20

  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Offentlige myndigheder
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
  • Erhvervsorganisationer, der varetager interesser inden for lovens område.

Ved klage fra foreninger og organisationer kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

Hvordan klager man? - § 21

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 21

Klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at basisanalyser, beskrivelser af god miljøtilstand, fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - § 22

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det vil sige, at afgørelsen som udgangspunkt har retskraft uanset, at den er påklaget.

Indbringelse for domstolene

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse efter havstrategiloven kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en søgsmålsfrist for indbringelse af myndigheders afgørelser for domstolene.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.