Lov om Husdyrbrug

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 76

 • Kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter husdyrbrugloven eller regler, der er fastsat med hjemmel i husdyrbrugloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser

 • Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen i medfør af lovens § 65.

Hvem kan klage? - §§ 84-87

 • Afgørelsens adressat

 • Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt

 • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Endvidere kan

 • Sundhedsstyrelsen klage over afgørelser truffet i medfør af lovens kapitel 3

 • Danmarks Fiskeriforening klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3 og 4, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet

 • Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3 og 4, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer

 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd klage over afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt

 • Forbrugerrådet klage over afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle

 • Lokale foreninger og organisationer, der har anmodet om underretning om afgørelsen, og hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a

 • Lokale foreninger og organisationer, der har anmodet om underretning om afgørelsen, og som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - § 77, stk. 1

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 79

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - §§ 80-81

En klage over et påbud eller forbud har som udgangspunkt opsættende virkning.

Klage over afgørelse af en ansøgning indgivet før den 1. august 2017 – lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med senere ændringer

En klage over en tilladelse efter § 10, godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 eller dispensation efter § 9 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre afgørelsen indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 2, eller stk. 2. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klage over afgørelse af en ansøgning indgivet før den 1. august 2017 – lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 med senere ændringer

En klage over en godkendelse eller tilladelse efter § 16 a eller § 16 b eller dispensation efter § 9 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

En godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, der indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, må dog ikke udnyttes før klagefristens udløb. En rettidig klage over en sådan godkendelse eller tilladelse har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Indbringelse for domstolene - § 90

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.