Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lov om Husdyrbrug

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 76

 • Kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter husdyrbrugloven eller regler, der er fastsat med hjemmel i husdyrbrugloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser
 • Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen i medfør af lovens § 65.

Hvem kan klage? - §§ 84-87

 • Afgørelsens adressat
 • Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt
 • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Endvidere kan

 • Sundhedsstyrelsen klage over afgørelser truffet i medfør af lovens kapitel 3
 • Danmarks Fiskeriforening klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3 og 4 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet
 • Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3 og 4 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer
 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd klage over afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt
 • Forbrugerrådet klage over afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle
 • Lokale foreninger og organisationer, der har anmodet om underretning om afgørelsen og hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a
 • Lokale foreninger og organisationer, der har anmodet om underretning om afgørelsen og som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser truffet efter lovens kapitel 3, 4 og 5 a, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - § 77, stk. 2

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 79

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - §§ 80-81

En klage over et påbud eller forbud har som udgangspunkt opsættende virkning.

En klage over en tilladelse efter § 10, godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 eller dispensation efter § 9 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre afgørelsen indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3 eller stk. 2. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - § 90

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.