Jagt- og vildtforvaltningsloven

Hvad kan der klages over? - § 53 j

Afgørelser efter lovens kapitel 8 a (miljøskade) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

  • adressaten for afgørelsen,

  • enhver som har en væsentlig, individuel interesse i sagen,

  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

 Hvordan klager man? - § 53 j

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 53 j

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 Virkningen af at der klages

Da der ikke i jagt- og vildtforvaltningsloven er taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en klage har opsættende virkning for så vidt angår de spørgsmål, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, må spørgsmålet om opsættende virkning afgøres ud fra en afvejning af forskellige almindelige hensyn. Miljø- og Fødevareklagenævnet – og normalt også førsteinstansen – kan tage stilling til, om en klage skal have opsættende virkning.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.