Jordforureningsloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 7

 • Kommunalbestyrelsens, regionsrådets og Miljøstyrelsens afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

 • Regionsrådets afgørelser om ekspropriation

   Der kan ikke klages over sager om kortlægning af forurenede arealer, sager om § 8-tilladelser til byggeri og ændret anvendelse, samt sager om flytning af jord.

Hvem kan klage? - §§ 82 og 83

 • Adressaten for afgørelsen

 • Enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen, og

 • Sundhedsstyrelsen.

Endvidere kan

 • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, klage over afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om

 • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, klage over afgørelser efter lovens bestemmelser om miljøskade

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser efter lovens bestemmelser om miljøskade, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger og organisationer er ikke omfattet af de nævnte regler om klageret for foreninger og organisationer.

Endelig gælder, at

 • kommunen kan påklage regionens afgørelser,

 • regionen kan påklage kommunens afgørelser, og

 • kommunen og regionen kan påklage Miljøstyrelsens afgørelser.

Hvordan klager man? - § 77

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 81

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - § 79

En klage har opsættende virkning for et påbud, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at den, der har fået påbuddet, ikke behøver efterkomme det, før nævnet har truffet afgørelse.

En klage i en sag om dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at den, der har fået dispensationen, kan udnytte den og ikke behøver afvente nævnets afgørelse. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene - § 87

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En retssag skal være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.