Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 18

Kommunalbestyrelsens og Kystdirektoratets afgørelser.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2 a, stk. 2, kan alene påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kystdirektoratets afgørelser efter §§ 16, 16 a og 16 b, kan også alene påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Hvem kan klage? - § 18 a

Afgørelser efter kap. 1 a:

  • Afgørelsens adressat

  • Enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen

  • Danmarks Naturfredningsforening

  • Friluftsrådet

  • Grundejernes Landsorganisation

  • Fritidshusejernes Landsforening

Afgørelser efter §§ 16, 16 a og 16 b:

  • Afgørelsens adressat

  • Enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den repræsenterer mindst 100 medlemmer

 Hvordan klager man? - § 18 a

Klage over afgørelser indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen ved brug af Klageportalen.

Myndigheden videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med den afgørelse, der er klaget over, og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

 Frist for at indgive klage - § 18 a

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 Virkning af en klage - § 18 a

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort. Den myndighed, som har truffet afgørelse, kan bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage.

 Indbringelse for domstolene - § 18 b

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.