Miljøbeskyttelsesloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 91

 • Kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter miljøbeskyttelsesloven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser

 • Miljøstyrelsens afgørelser efter lovens kapitel 4-6 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82 samt afgørelser efter § 70 a, § 70 b og § 72, når disse afgørelser vedrører sager efter lovens kapitel 4-6 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82

 • Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lovens § 58 (ekspropriation) samt Miljøstyrelsens afgørelser efter lovens § 58 og afgørelser truffet i medfør af § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58. 

Hvem kan klage? - §§ 98 - 100

 • Adressaten for afgørelsen

 • Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Endvidere kan

 • Kommunalbestyrelsen klage over Miljøstyrelsens afgørelser

 • Sundhedsstyrelsen klage over afgørelser efter lovens kapitel 3, 4 og 5

 • Danmarks Fiskeriforening klage over afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer og havet

 • Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark klage over afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer

 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd klage over kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt

 • Forbrugerrådet klage over afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle. 

Endelig kan

 • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål klage over afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76

 • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, klage over afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 

Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke selvstændigt klageberettigede, da klageretten tilkommer foreningens hovedafdeling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - § 94

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 93

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - §§ 95 - 97

En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at adressaten for påbuddet ikke er forpligtet til at efterkomme påbuddet eller forbuddet, før klagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det kan dog i afgørelsen bestemmes, at en klage skal efterkommes straks. I så fald skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

En klage over afgørelser efter § 70 a og b har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

En klage over en ekspropriationsbeslutning har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

En klage over vilkår om sikkerhedsstillelse efter lovens § 39 b, stk. 2, har ikke opsættende virkning.

Indbringelse for domstolene - § 101

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.