Miljømålsloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 53

  • Endeligt vedtagne Natura-2000-planer truffet efter § 45 for så vidt angår planens tilvejebringelse

  • En endeligt vedtaget kommunal handleplan, jf. § 46 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 46 a-46 e.

 

Hvem kan klage? - § 55

  • Miljø- og Fødevareministeren

  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

  • Offentlige myndigheder

  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

Frist for at indgive klage - § 56

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvordan klager man? - § 56, stk. 2

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Virkning af at der klages - § 57

En rettidig klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Nævnet kan træffe afgørelse om at fravige fristerne i § 46 c, for så vidt angår hele eller dele af den kommunale handleplan i forbindelse med afgørelser om opsættende virkning.

Indbringelse for domstolene - § 58

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.