Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Miljømålsloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 53

  • Den endeligt vedtagne vandplan for så vidt angår fastsættelse af miljømål og indsatsprogram
  • Spørgsmål om vandplanens tilvejebringelse
  • En endeligt vedtaget kommunal handleplan for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Hvem kan klage? - § 55

  • Miljøministeren
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Offentlige myndigheder
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

Frist for at indgive klage - § 56

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvordan klager man? - § 56, stk. 2

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Virkning af at der klages - § 57

En rettidig klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Nævnet kan træffe afgørelse om at fravige fristerne i §§ 31 c og 46 c, for så vidt angår hele eller dele af den kommunale handleplan i forbindelse med afgørelser om opsættende virkning.

Indbringelse for domstolene - § 58

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.