Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over?

 • Afgørelser om miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som er truffet efter:

 • lov om miljøbeskyttelse (kapitel 9 a),

 • lov om forurenet jord (kapitel 4 a),

 • lov om beskyttelse af havmiljøet (kapitel 14 a),

 • lov om vandforsyning m.v. (kapitel 11 a),

 • lov om miljø og genteknologi (kapitel 3 a),

 • lov om naturbeskyttelse (kapitel 11 a),

 • lov om skove (kapitel 8 a),

 • lov om jagt og vildtforvaltning (kapitel 8 a),

 • lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken (kapitel 9 a),

 • lov om vandløb (kapitel 11 a),

 • lov om råstoffer (kapitel 7 a),

 • lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (kapitel 5 a),

 • regler fastsat efter lov om fiskeri og fiskeopdræt (kapitel 3 a),

 • regler fastsat efter lov om havne eller

 • regler fastsat efter lov om kystbeskyttelse.

  medmindre andet fremgår af loven.

 • Miljøstyrelsens afgørelser om sikkerhedsstillelse

 • Miljøstyrelsens afgørelser om påbud eller forbud efter miljøskadelovens kapitel 3 

Hvem kan klage? - § 55

Klageberettigede er:

 • Afgørelsens adressat,

 • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål

 • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,

 • lokale foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål,

 • lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

 • berørte myndigheder.

   Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke omfattet af § 55, stk. 1, nr. 3 og 4.

   Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - § 52

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 52

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en helligdag, en grundlovsdag, en juleaftensdag eller en nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - § 51

En klage over et påbud eller en afgørelse om sikkerhedsstillelse, har opsættende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog bestemme, at klager over påbud eller afgørelser om sikkerhedsstillelse ikke skal have opsættende virkning, når særlige grunde taler herfor.

Indbringelse for domstolene - § 56

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der er udstedt i medfør af loven, skal være anlagt, inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt annonceret, regnes søgsmålsfristen dog altid fra datoen for annoncering.