Miljøvurderingsloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 48 og § 49 

Planer og programmer

En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. 

Myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelsen af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. 

Er planen eller programmet eller ændringer deri ikke udarbejdet i henhold til lov, eller giver den pågældende lov ikke mulighed for at klage, kan afgørelsen efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Projekter

Afgørelser efter § 21, for så vidt angår retlige spørgsmål, afgørelser efter § 25 og afgørelser efter § 46, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Afgørelser i henhold til anden lovgivning, som i henhold til regler fastsat i medfør af § 15, stk. 4, erstatter afgørelser om tilladelse efter § 25, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen meddeles i henhold til. 

Hvem kan klage - § 50

Klageberettigede er:

 • Miljø- og fødevareministeren

 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealerhvervelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

  Hvordan klager man - § 52, stk. 1

  Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. 

  Frist for at indgive klage - § 51

  Klage efter § 48, stk. 3 og 4 og § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen efter § 10, den vedtagne plan eller det vedtagne program, screeningsafgørelsen efter § 21 eller afgørelsen efter §§ 25 og 46. 

  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

  Klage efter § 48, stk. 4, kan tidligst indgives, når planen eller programmet er endeligt vedtaget. 

  Virkningen af, at der klages

  Da der ikke i miljøvurderingsloven er taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en klage har opsættende virkning, må spørgsmålet om opsættende virkning afgøres ud fra en afvejning af forskellige almindelige hensyn. Miljø- og Fødevareklagenævnet – og normalt også førsteinstansen – kan tage stilling til, om en klage skal have opsættende virkning, jf. § 53. 

  Indbringelse for domstolene

  Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen. 

  Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.