Museumsloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 29 t

  • Kommunalbestyrelsers afgørelser om sten- og jorddiger, jf. § 29 j, stk. 2

  • Kulturarvsstyrelsens afgørelser om fortidsminder, jf. § 29 j, stk. 1. 

Hvem kan klage? - § 29 u

  • Adressaten for afgørelsen

  • Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører

  • Offentlige myndigheder

  • Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreninger eller organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.

Hvordan klager man?  - § 29 v, stk. 2.

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 29 v, stk. 1

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkningen af at der klages - § 29 v, stk. 3

Hvis der klages rettidigt over en tilladelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Indbringelse for domstolene - § 29 x

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.