Naturbeskyttelsesloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 78 og § 43

 • Kommunalbestyrelsers og Naturstyrelsens afgørelser

 • Vejdirektoratets afgørelser om skiltning mv. langs statsveje

 • Fredningsnævns afgørelser om fredning og dispensation fra fredningsbestemmelser. 

Hvem kan klage? - § 86

 • Adressaten for afgørelsen

 • Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører

 • Offentlige myndigheder

 • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven. Se dog nedenfor om fredningssager. 

Hvem kan klage i fredningssager? - § 43

Klageberettigede i forhold til fredningsnævnets afgørelser om fredning er:

 • Ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt

 • Enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse

 • Statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af forslaget

 • Organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. 

Hvordan klager man? - § 87

Klage over afgørelser indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Myndigheden videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med den afgørelse, der er klaget over, og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. I følgende tilfælde skal klage dog indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

 • Fredningsnævns afgørelser om at gennemføre eller afvise en fredning (§ 40)

 • Fredningsnævns afgørelser om at ophæve midlertidige retsvirkninger (§ 37, stk. 4) og afgørelser om at forlænge 2 års-fristen for behandling af en fredningssag (§ 37 a, stk. 3)

 • Naturstyrelsens og kommuners afgørelser om ekspropriation (§ 60) 

Frist for at indgive klage - § 87

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af en klage - § 87

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Indbringelse for domstolene - § 88

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Læs mere om naturfredning og Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af fredningssager