Oversvømmelsesloven

Hvad kan der klages over? - § 15

Endeligt vedtagne risikostyringsplaner og senere revurderinger af disse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? - § 16

Klageberettiget er følgende:

  • Mijlø- og fødevareministeren

  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen

  • Offentlige myndigheder

  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Hvordan klager man? - § 17

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 17

Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at den endeligt vedtagne risikostyringsplan er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkningen af at der klages

Da der ikke i oversvømmelsesloven er taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en klage har opsættende virkning, må spørgsmålet om opsættende virkning afgøres ud fra en afvejning af forskellige almindelige hensyn. Miljø- og Fødevareklagenævnet – og normalt også førsteinstansen – kan tage stilling til, om en klage skal have opsættende virkning.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.