Råstofloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 13 og § 26

Regionsrådets afgørelser om råstoffer på landjorden (§ 13) for så vidt angår:

 • Afgørelser om miljøskade

 • De fleste andre afgørelser om indvinding af råstoffer på landjorden. 

Naturstyrelsens afgørelser om råstoffer på havbunden (§ 26) for så vidt angår:

 • Afgørelser om miljøskade

 • Visse andre afgørelser for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. 

Hvem kan klage?

Råstoffer på landjorden - § 15:

 • Adressaten for afgørelsen

 • Offentlige myndigheder

 • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

 • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. 

Råstoffer på havbunden - § 26 a:

 • Adressaten for afgørelsen

 • Offentlige myndigheder

 • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

 • Dansk Industri

 • Danmarks Rederiforening

 • Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere

 • Danmarks Fiskeriforening

 • Enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. 

Afgørelse af om en indvinding på havbunden må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, og tilladelse til efterforskning og indvinding, kan tillige påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - § 16 og § 26 b

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage § 16 og § 26 b

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages § 16 og § 26 b

Hvis der klages rettidigt over en tilladelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

I visse sager om råstofindvinding på havet kan tilladelsen udnyttes uanset klage, jf. bekendtgørelse nr. 931 af 13. september 2012 om umiddelbar udnyttelse af tilladelser til råstofindvinding på havet i visse arter af sager.

Indbringelse for domstolene § 43

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.