Skovloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 60

 • Naturstyrelsens afgørelser efter skovloven. 

Visse afgørelser om bl.a. tilskud og drift kan dog ikke påklages.

Hvem kan klage? - § 62

 • Adressaten for afgørelsen

 • Enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Endvidere kan

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører den type interesser

 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 

  klage over afgørelser om

 • Pålæggelse og ophævelse af fredskovspligt (§§ 4 og 6)

 • Målsætninger til sikring af en gunstig bevaringsstatus for visse naturtyper og arter, samt foranstaltninger til opfyldelse heraf (§ 15, stk. 2)

 • Iværksættelse af visse aktiviteter inden for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i internationale naturbeskyttelsesområder og om pålæg om foranstaltninger inden for sådanne områder (§ 17, stk. 3 og §§ 19-21)

 • Dispensationer fra forbuddet mod byggeri og anlæg m.v. i fredskov (§ 38)

 • Afgørelser efter kapitel 8 a om miljøskader på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - 63

Klage indgives skriftligt til Naturstyrelsen ved brug af Klageportalen. Naturstyrelsen sender sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Klager over afgørelser om ekspropriation med henblik på realisering af en Natura 2000-skovplan (§ 23) sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 63

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter at den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Virkning af en klage - § 63

Klage over en afgørelse om ophævelse af fredskovspligt (§ 6), en dispensation til byggeri eller ændret anvendelse af fredskovspligtige arealer (§ 38) eller en afgørelse efter kapitel 8 a, har opsættende virkning. Det betyder, at en tilladelse ikke må udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer andet.

En klage over et påbud om iværksættelse af foranstaltninger efter loven (§§ 19-21 og § 51, stk. 2 eller 3) har opsættende virkning, hvilket betyder, at man ikke behøver at efterkomme påbuddet, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Nævnet kan dog træffe afgørelse om, at en sådan klage ikke skal have opsættende virkning, hvis der er fare for at ødelægge eller væsentligt forringe en naturtype eller for at skabe forstyrrelse med betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Klage over påbud om at ophøre med eller undlade foranstaltninger efter ovennævnte bestemmelser har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Indbringelse for domstolene - § 64

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.