Tøndermarskloven

Hvad kan man klage over – og hvem kan klage? § 44

1. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 37, stk. 3 (offentlighedens færdselsret), samt § 38 om fravigelser fra § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 19 og § 37, stk. 2, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

 • adressaten for afgørelsen,

 • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 • Digelaget for Marsken ved Tønder, når afgørelsen vedrører spørgsmål af betydning for drift og vedligeholdelse af diger og afvandings- og bevandingsanlæg,

 • enhver som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen,

 • offentlige myndigheder,

 • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

 • Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening og

 • Friluftsrådet, når afgørelsen berører væsentlige rekreative interesser.

2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 33 (ekspropriation) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

 • adressaten for afgørelsen

 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 9 a (miljøskade) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

 • adressaten for afgørelsen,

 • enhver som har en væsentlig, individuel interesse i sagen,

 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

 • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

 • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

4. Kommunalbestyrelsens afgørelser om pligten til bevanding efter § 24 og det til enhver tid gældende regulativ kan man klage over efter reglerne i vandløbsloven. Vandløbslovens regler om beslutninger i vandløbssager finder også anvendelse på kommunalbestyrelsens afgørelse. Se mere om klage efter vandløbslovens regler.

5. Kommunalbestyrelsens øvrige afgørelser efter loven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvordan klager man? - § 44, stk. 9

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 44, stk. 8

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - § 44, stk. 14

En klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at adressaten for påbuddet ikke er forpligtet til at efterkomme påbuddet eller forbuddet, før klagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det kan dog i afgørelsen bestemmes, at en afgørelse skal efterkommes straks. I så fald skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.