Vandforsyningsloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 75

  • Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven.

  • Miljøministerens afgørelser efter § 29, stk. 2 og 4, § 32, § 37 og § 38, jf. § 40, stk. 2, og i konkrete sager efter kapitel 8. 

Der kan dog ikke klages over følgende afgørelser - § 76:

  1. Kommunalbestyrelsernes afgørelser om vandforsyningsplaner og indsatsplaner (lovens kapitel 3)
  2. Fastsættelse af leveringsvilkår (§ 29 og § 45, stk. 2)
  3. Afgørelser om sløjfning af vandforsyningsanlæg (§ 36)
  4. Kommunalbestyrelsens afgørelser om forholdet mellem et alment vandforsyningsanlæg og forbrugerne (lovens kapitel 9). Dog kan der klages over kommunalbestyrelsens godkendelse af regulativ for et alment vandforsyningsanlæg (§ 55, stk. 2).

Hvem kan klage? - § 80

Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af

  • Afgørelsens adressat

  • Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

  • Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan klage over afgørelser om tilladelse til vandindvinding (§ 20), til vandindvindingsanlæg (§ 21) og over afgørelser om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser (§ 32). De kan dog ikke klage over tilladelser til vandindvinding/ anlæg med en årlig indvinding af grundvand på højst 3.000 m³, der ikke anvendes til vanding af landbrugsafgrøder, eller tilladelser til vandforsyningsanlæg for mindre bebyggelser på landet med en årlig indvinding på højst 6.000 m³.

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål, kan klage over visse afgørelser om miljøskade (§§ 67, 68 e og § 68 h). 

Hvordan klager man? - § 75

Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. 

Frist for indgivelse af klage - § 77

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Virkning af en klage - § 78

En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger, eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog bestemme, at det skal efterkommes uanset klage, hvis særlige grunde taler for det.

Hvis udnyttelse af en tilladelse forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, må det ikke sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, hvis særlige omstændigheder taler for det og nævnet skønner, at det vil være ubetænkeligt.