Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vandløbsloven

Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 80

  • Vandløbsmyndighedens (kommunens) afgørelser efter vandløbsloven.

Afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål kan dog ikke påklages.

Afgørelser efter lovens § 54a er undergivet såkaldt begrænset prøvelse. Det betyder, at Natur- og Miljøklagenævnet kun kan tage stilling til, om der foreligger et ulovligt forhold i vandløbslovens forstand.

Hvem kan klage? - § 84

  • Adressaten for afgørelsen
  • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Endvidere kan

  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

klage over afgørelser efter lovens kapitel 5 om regulativer for offentlige vandløb.

Afgørelser efter kapitel 11 a om miljøskader kan påklages af adressaten for afgørelsen og enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt de ovennævnte foreninger.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening kan klage over visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - § 82

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 81

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - § 82

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse, har klagen opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Hvis der klages over et påbud eller et forbud, kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Vandløbsmyndigheden skal staks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget.