Vandløbsloven

 Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 80

  • Vandløbsmyndighedens (kommunens) afgørelser efter vandløbsloven. 

Afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål kan dog ikke påklages.

Afgørelser efter lovens § 54 a er undergivet såkaldt begrænset prøvelse. Det betyder, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kun kan tage stilling til, om der foreligger et ulovligt forhold i vandløbslovens forstand.

Hvem kan klage? - § 84

  • Adressaten for afgørelsen

  • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen

  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

Endvidere kan

  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 

    klage over afgørelser efter lovens kapitel 5 om regulativer for offentlige vandløb. 

Afgørelser efter kapitel 11 a om miljøskader kan påklages af adressaten for afgørelsen og enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt de ovennævnte foreninger.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening kan klage over visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvordan klager man? - § 82

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Frist for at indgive klage - § 81

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages - § 82

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse, har klagen opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis der klages over et påbud eller et forbud, kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Vandløbsmyndigheden skal staks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse efter vandløbsloven kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.