Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over? - § 36

Endeligt vedtagne vandområdeplaner truffet efter § 26.

 Hvem kan klage? - § 37

  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

  • Offentlige myndigheder

  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

 Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

 Frist for at indgive klage - § 38

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 Hvordan klager man? - § 38, stk. 2

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har offentliggjort vandområdeplanen, ved brug af Klageportalen.

 Virkningen af, at der klages

Da der ikke i vandplanlægningsloven er taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en klage har opsættende virkning, må spørgsmålet om opsættende virkning afgøres ud fra en afvejning af forskellige almindelige hensyn. Miljø- og Fødevareklagenævnet – og normalt også førsteinstansen – kan tage stilling til, om en klage skal have opsættende virkning.

 Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndigheders afgørelser for domstolene.