Praksis om klagefristens udløb

Indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen), jf. § 21 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og § 4 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love.

Nævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives ved digital selvbetjening.

Klagefristen beregnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Læs "Orienteringsbrev om beregning af klagefrister til Miljø- og Fødevareklagenævnet" her

Nævnenes hus, som sekretariatsbetjener Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, foreslår følgende formulering om klagefristen i klagevejledningen:

”Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag”.

For så vidt angår afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven gælder der dog et særligt krav om, at afgørelser, der kan påklages, bl.a. skal indeholde oplysning om datoen for klagefristens udløb (se nærmere miljøbeskyttelseslovens § 77 og husdyrbrugloven § 60).