Sagens gang gennem nævnene

En sags vej gennem Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet afhænger af sagens karakter og sværhedsgrad. Visse sagsbehandlingskridt er altid de samme.

Disse er nærmere beskrevet her:

Oprettelse:

Når en klage sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets / Planklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for yderligere bemærkninger til sagen.

Screening:

Sagen bliver herefter gennemgået af en sagsbehandler, som først undersøger om klagefristen er overholdt, om klager er klageberettiget og om klagen vedrører spørgsmål, som er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets / Planklagenævnets kompetence.

En klage bliver afvist, hvis klagefristen ikke er overholdt, hvis klageren ikke er klageberettiget eller hvis klagen vedrører spørgsmål, som ikke kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet.

Hvis klagefristen er overholdt, klager er klageberettiget og klagen vedrører forhold, som kan påklages til nævnene, vil sagen blive fordelt til det kontor, der skal behandle sagen.

Høring:

Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet modtager klagen og sagens akter direkte fra den myndighed, der har truffet afgørelsen. Som oftest har myndigheden allerede ved fremsendelse af sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet skrevet sine bemærkninger til klagen. I så fald vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at høre myndigheden yderligere.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at høre den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet sender en sag i høring, orienteres klager og eventuelle andre parter, som nævnet er bekendt med, om høringen. Myndigheden vil samtidig blive bedt om at sende kopi af høringssvaret til de involverede parter. Der vil typisk blive fastsat en frist på 4 uger for at fremsende bemærkninger til myndighedens høringssvar.

I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted, som sagen handler om. Hvis det er tilfældet, bliver sagens parter orienteret om besigtigelsen og inviteres til at deltage.

Afgørelse:

Miljø- og Fødevareklagenævnets / Planklagenævnets afgørelser træffes enten af et nævn eller af en formand på nævnets vegne. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets og Planklagenævnets formand kan træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der ikke indeholder spørgsmål af større eller principiel betydning, og i sager, hvor afgørelsen alene beror på en juridisk vurdering.

Afgørelsen sendes til de parter, som har været involveret i sagens behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet.